Re­kord­många ung­do­mar fick som­mar­jobb i sta­den

Södermalmsnytt - - Stockholm - Cla­rence Fren­ker 073 600 69 00 cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Re­kord­många ung­do­mar fick som­mar­jobb ge­nom Stock­holms stad i år. Jäm­fört med 2014 har det skett en ök­ning med cir­ka 50 pro­cent, vi­sar nya siff­ror.

Över 9 000 ung­do­mar an­ställ­des i år för som­mar­jobb ge­nom Stock­holms stad. Det mot­sva­rar de mål som sta­den har satt upp om kom­mu­na­la ung­dom­san­ställ­ning­ar för he­la året, och då är in­te höst- el­ler jul­lovs­siff­ror­na in­räk­na­de än­nu, en­ligt en sam­man­ställ­ning av Stock­holms stad.

Jäm­fört med 2014 är det en ök­ning med cir­ka 50 pro­cent pro­cent.

– Vi har haft ett jät­te­tyd­ligt fo­kus un­der den här man­dat­pe­ri­o­den att öka an­ta­let som­mar­jobb och nu är vi up­pe i en 50 pro­cen­tig ök­ning från det bäs­ta året in­nan vi tog över. Så det är vi jät­te­gla­da för, sä­ger ar­bets­mark­nads­bor­gar­råd Emi­lia Bjuggren (S).

Flest ung­do­mar an­ställ­des in­om Rin­ke­by-Kistas stads­dels­för­valt­ning, 1290 tjäns­ter, tätt följt av Enske­de-Års­ta-Van­tör där 1273 ung­do­mar fick som­mar­jobb. Lägst an­tal an­ställ­ning­ar ha­de Älv­sjö med 70 an­ställ­ning­ar.

– Vi har en so­cio­e­ko­no­misk skift­ning i hur vi för­de­lar re­sur­ser­na. De per­so­ner som har minst chans att ge­nom kon­tak­ter och nät­verk få ett som­mar­jobb får i förs­ta hand hjälp med det­ta av sta­den, sä­ger Emi­lia Bjuggren, som vill öka vo­ly­men av kom­mu­na­la som­mar­jobb yt­ter­li­ga­re.

– För många är det här helt av­gö­ran­de för att få en chans till en förs­ta rad på cv:t. Och det är nå­got vi vet att även ar­bets­gi­var­na vär­de­rar högt, sä­ger hon.

FO­TO: ANDRE­AS ENBUSKE

JOB­BAR. Som­mar­job­ba­re på Kungs­hol­men mä­ter skräp på ga­tor­na åt sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.