Haj­pad ve­gansk bur­ga­re kom­mer till Sö­der­malm

Södermalmsnytt - - Stockholm - Pa­trik Wirén

Sö­der­malm och Stu­re­plan är först med att ser­ve­ra ”blo­dig” plant­ba­se­rad bur­ga­re.

Beyond bur­ger, som den nya grö­na bur­ga­ren kal­las, har ta­gits fram un­der tio års om­skri­vet ut­veck­lings­ar­be­te och ska va­ra slå­en­de lik en van­lig kött­bur­ga­re vad gäl­ler ut­se­en­de, tex­tur och smak. Nu finns det även möj­lig­het för stock­hol­mar­na att tes­ta den ame­ri­kans­ka ny­he­ten som loc­kat till sig in­ve­ste­ra­re som Micro­soft­grun­da­ren Bill Ga­tes och skå­de­spe­la­ren Le­o­nar­do DiCaprio.

Phil’s Bur­ger i Stock­holm är först i Skan­di­na­vi­en med att kun­na er­bju­da den på sin me­ny.

”Kus­ligt likt kött”

– En­ligt mig sma­kar den kus­ligt likt kött. Den är saf­tig som kött men bå­de nyt­ti­ga­re och bätt­re för mil­jön. Det är su­per­kul att kun­na va­ra de förs­ta att ser­ve­ra bur­ga­ren, sä­ger Ed­vin Ax­els­son, skift­le­da­re på ked­jans re­stau­rang på Göt­ga­tan.

Pro­te­inkäl­lan i bur­ga­ren kom­mer från är­tor, den rö­da fär­gen från röd­be­tor och saf- tig­he­ten från ko­kos­ol­ja och po­ta­tis­s­tär­kel­se. Ed­vin Ax­els­son tror att Beyond Bur­ger kan nå ut till gäs­ter som van­ligt­vis väljer köt­tal­ter­na­ti­vet fram­för en ve­ge­ta­risk rätt. Grun­da­ren Philip Örte­gren är in­ne på sam­ma spår.

– Det här är en rik­tigt spän­nan­de ny­het på vår me­ny som du kom­mer äls­ka oav­sett om du är ve­gan el­ler vill by­ta ut köt­tet nå­gon mål­tid i vec­kan, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

Finns in­te på al­la stäl­len

Än så länge finns bur­ga­ren en­bart på Phil’s Bur­gers re­stau­rang­er på Göt­ga­tan och Bir­ger Jarls­ga­tan men se­na­re un­der hös­ten ska den fin­nas på ked­jans samt­li­ga adres­ser i Stock­holm, Uppsa­la och Eskilstu­na.

En­ligt mig sma­kar den kus­ligt likt kött. Den är saf­tig som kött men bå­de nyt­ti­ga­re och bätt­re för mil­jön.

FO­TO: PRESSBILD

VÄXTBASERAD. Bur­ga­rens bl­od­lik­nan­de färg kom­mer i själ­va ver­ket från röd­be­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.