Små­fö­re­ta­ga­re tar över över­giv­na lo­ka­ler i stan

Södermalmsnytt - - Stockholm - Mim­mi Ep­ste­in mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Tom­ma, över­giv­na kon­torslo­ka­ler mitt i stan blir till ar­bets­plat­ser för små­fö­re­ta­ga­re och star­tups. Vi häl­sa­de på i Trygg Han­sa-kvar­te­ret på Fle­ming­ga­tan.

3 600 kvadrat­me­ter på två vå­ning­ar i gam­la Trygg Han­sa-kom­plex­et på Fle­ming­ga­tan stod tom­ma i ett år fram till ju­ni i år. Då tog Andre­as Bro­ryd och Ri­kard He­gelunds fö­re­tag Wor­ka­round över.

De­ras kon­cept är att lå­ta fö­re­tag, star­tups och fri­lan­sa­re hy­ra in sig centralt med kort­tids­kon­trakt i över­giv­na lo­ka­ler.

– Vår ty­pis­ka hy­res­gäst är fö­re­tag med upp till tio an­ställ­da som kanske är i fas att ex­pan­de­ra. Då tyc­ker man att det är bra att ha ett flex­i­belt hy­res­kon­trakt, sä­ger Andre­as Bro­ryd, vd och med­grun­da­re.

”Vi för­sö­ker blan­da”

Bland hy­res­gäs­ter­na finns även stör­re fö­re­tag och fri­lan­sa­re. Många er­bju­der oli­ka di­gi­ta­la tjäns­ter, ett fö­re­tag ut­veck­lar pro­duk­ter för per­so­ner med dyslexi, ett an­nat gör fil­mer till so­ci­a­la me­di­er.

– Vi för­sö­ker blan­da och vill in­te ha ba­ra en typ av fö­re­tag. Det bäs­ta är att ha en mix. Det är vik­tigt för oss att sam­man­fö­ra män­ni­skor men i slutän­dan är det såklart de­ras val om de vill sam­ar­be­ta, sä­ger Ri­kard He­gelund, med­grun­da­re av Wor­ka­round.

”Allt som finns på ett van­ligt kon­tor” finns här, som kaf­fe­ma­skin, skri­va­re, lunch­rum. Det in­går i hy­ran som hålls ne­re ef­tersom det hand­lar om tids­be­grän­sa­de riv­nings­kon­trakt.

– Vi kan hy­ra ut till unge- fär hälf­ten av vad en kon­torslo­kal så­här centralt van­ligt­vis kos­tar. Sen gör vi en hel del utö­ver att hy­ra ut, till ex­em­pel ord­nar ge­men­sam­ma aw:s och lö­par­grup­per så att folk ska lä­ra kän­na varand­ra, sä­ger Andre­as Bro­ryd.

Hop­pas på ex­pan­sion

Wor­ka­round har även stäl­len i Stads­ha­gen, på Sö­der­malm och i Ci­ty. Och man le­tar ef­ter nya lo­ka­ler. Åke Ben­del är en av hy­res­gäs­ter­na i Trygg Han­sa-kvar­te­ret.

– Vi hop­pas på att ex­pan­de­ra och tyc­ker det är bra med flex­i­bi­li­te­ten här. Ti­di­ga­re satt vi på ett treårs­kon­trakt och då var det som att lo­ka­len styr­de hur vi väx­te, sä­ger han.

Vi kan hy­ra ut till un­ge­fär hälf­ten av vad en kon­torslo­kal så­här centralt van­ligt­vis kos­tar.

GRUN­DA­RE. Andre­as Bro­ryd och Ri­kard He­gelund hyr ut lo­ka­ler som an­nars står tom­ma till fö­re­tag och fri­lan­sa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.