De­ras ro­bot tog dem till OS

Ro­bo­tar le­ver över­allt! Fast in­te så myc­ket i Sve­ri­ge. Ut­om­lands är ro­bot­byg­gan­de en stor grej med na­tio­nel­la täv­ling­ar för ton­å­ring­ar, men här fly­ger det ob­skyrt un­der ra­darn. Möt vå­ra okän­da OS­hjäl­tar i Kos­mos­klub­ben.

Södermalmsnytt - - Södermalm - Text: Christof­fer Röst­lund Jons­son

En are­na med tu­sen­tals i publi­ken. Li­ve­sänd­ning med kom­men­ta­to­rer på web­ben. Black Ey­ed Pe­as på scen. Och Mex­i­kos pre­si­dent i hu­set.

Ja, First Glo­bal Chal­lenge, ett in­for­mellt OS där ung­do­mar byg­ger och pro­gram­me­rar ro­bo­tar, äg­de ny­li­gen rum i Mex­i­co Ci­ty.

Sve­ri­ge var där, re­pre­sen­te­rad av en grupp med bas i en käl­la­re vid Soc­ken­plan. Ty­värr gick det in­te så bra; de svens­ka ro­bot­byg­gar­na lan­da­de på plats 101 av 175 täv­lan­de na­tio­ner.

Allt­så säm­re än 2017 års täv­ling i Washing­ton DC, då blå­gult ham­na­de på plats 83.

– Det var in­te kul att åka ut. Vi över­ar­be­ta­de vår ro­bot och pro­gram­me­ra­de den för myc­ket, istäl­let för att ha mer ma­nu­ell kon­troll, så den blev lång­sam. Vi ha­de kun­nat gö­ra det bätt­re, helt klart. Det går bätt­re näs­ta år, sä­ger Oscar San­ner, 18.

”Trod­de vi skul­le kom­ma läng­re”

Upp­läg­get för jät­te­täv­ling­en, grun­dad av Seg­way-upp­fin­na­ren De­an Kar­men och spons­rad av en rad gi­gan­tis­ka fö­re­tag, är hyf­sat snå­rigt. Kort­fat­tat går det ut på att ro­bo­tar­na ska ploc­ka po­äng på tid ge­nom att ut­fö­ra de upp­gif­ter de pro­gram­me­rats för, så snabbt som möj­ligt.

I år var te­mat för­ny­bar ener­gi och de me­ka­nis­ka ar­be­tar­na skul­le bland an­nat star­ta vind­kraft­verk och in­stal­le­ra sol­pa­ne­ler.

– Det är myc­ket pröv­ning och meck med att ska­pa en ro­bot. Det går ald­rig på förs­ta för­sö­ket. Men bäs­ta käns­lan är när man blir klar ef­ter många miss­lyc­kan­den, be­rät­tar Oscar, och sä­ger att la­gets fem me­ka­re nog lagt en 50 tim­mar per skal­le på sin OS- käm­pe. Minst.

– Fast jag trod­de än­då att vi skul­le kom­ma läng­re, suc­kar Ax­el Ce­rin, 17, och ro­bot­byg­ga­re i Kos­mos­klub­ben se­dan han gick i års­kurs fy­ra.

Det är Kos­mos­klub­ben, en ide­ell för­e­ning för barn och ung­do­mar sug­na på ”spän­nan­de ak­ti­vi­te­ter för en lä­ro­rik, me­nings­full fram­tid”, som lig­ger bakom del­ta­gan­det i Mex­i­ko.

De käm­par på via bi­drag från stad och stat och ett få­tal spon­so­rer – själ­va re­san till Washing­ton DC för­ra året pyn­ta­des till ex­em­pel av ame­ri­kans­ka am­bas­sa­den. Men det är kna­pert då in­tres­set för ro­bo­tar i Sve­ri­ge helt en­kelt är rätt lågt.

– Sve­ri­ge le­ver på ett gam­malt ryk­te som tek­nik­na­tion. Men här i OS lig­ger till ex­em­pel de afri­kans­ka län­der­na långt fö­re oss. Det är för att de har na­tio­nel­la ut­tags­täv­ling­ar där de bäs­ta se­dan skic­kas till in­ter­na­tio­nell täv­lan. Vi hop­pas på att kun­na få igång nå­got så­dant. Men det är ett pro­blem att allt vi gör är ide­ellt, sä­ger Kos­mos­klub­bens ord­fö­ran­de Jan At­ter­ström, som till var­dags är lä­ra­re i Enske­de.

Tek­nik och pro­blem­lös­ning

Vad är då gre­jen med ro­bo­tar? Såklart så är det bra ur bild­nings­per­spek­tiv på sikt: man lär sig tek­nik, pro­blem­lös­ning, sam­ar­be­te, so­ci­al kom­pe­tens, och in­gen­jö­rer be­hövs om Sve­ri­ge ska kun­na gö­ra an­språk på att lig­ga i nå­gon in­no­va­tions­fram­kant.

Men såklart kan man ock­så ba­ra ut­tryc­ka det som Ax­el: ” Det är sjukt coolt”, nå­got som Oscar skri­ver un­der på:

– Det är jät­te­kul, det tyc­ker al­la. Man är helt en­kelt barns­ligt för­tjust i ro­bo­tar.

Det är myc­ket pröv­ning och meck med att ska­pa en ro­bot. Det går ald­rig på förs­ta för­sö­ket.

FÖR DE SMÅ. OS-del­ta­ga­re? Nja. Det här är förs­ta kli­vet in i Kos­mos­klub­bens ro­bot­värld, som rik­tar sig till de mel­lan sju och 18 år.

FO­TO: JO­NAS HERJEBY

TEK­NISK TILLVARO. Oscar San­ner och Ax­el Ce­rin från Kos­mos­klub­ben fick åka till Mex­i­ko för att täv­la i ro­bot­byg­gan­de. Jan At­ter­ström, till hö­ger, är ord­fö­ran­de för för­e­ning­en.

TEK­NISK TILLVARO. Oscar San­ner och Ax­el Ce­rin från Kos­mos­klub­ben fick åka till Mex­i­ko för att täv­la i ro­bot­byg­gan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.