Kok­bok med ve­gansk mat: ’’Skip­pa imi­te­ra­de köt­tet’’

Södermalmsnytt - - Stockholm - Pa­trik Wirén

Ve­gan­mat är den op­ti­ma­la bjud­ma­ten. Det me­nar för­fat­tar­na bakom bo­ken ”Grö­na lin­jen” som släpps i da­gar­na.

Säg hej­då till halv­fab­ri­kat som för­sö­ker imi­te­ra kött och säg hej till ve­gan­mat i gå­bort­ko­stym. Det är en av hu­vud­tan­kar­na bakom färs­ka re­cept­bo­ken ” Grö­na lin­jen – bjud­mat för ve­ga­ner och al­la and­ra.” För­fat­tar­na Alice Knu­tas och Linn Lund­berg är själ­va in­te ve­ga­ner men ser bo­ken som ett sett att kom­bi­ne­ra två in­tres­sen.

– Vi kom­mer från re­stau­rang­bran­schen och har ett stort mat­in­tres­se. Men vi är även mil­jö­in­tres­se­ra­de och då fal­ler det sig na­tur­ligt att kom­bi­ne­ra de in­tres­se­na och ut­ma­na sig själv ge­nom att väl­ja bort ani­ma­lis­ka pro­duk­ter, sä­ger Alice.

De bå­da för­fat­tar­na me­nar att ve­gan­mat är den op­ti­ma­la bjud­ma­ten. In­te minst i Stock­holm där ord som flex­i­ta­ri­an (väx­lar mel­lan grönt och kött) och pe­sce­ta­ri­an (äter grönt och fisk) är mer van­ligt fö­re­kom­man­de än på and­ra håll i lan­det.

– I bo­ken finns rät­ter som du kan upp­skat­ta oav­sett vil­ken di­et du äter. Det finns många ve­ge­ta­ris­ka kok­böc­ker men då är det of­ta myc­ket ost och ägg me­dan de ve­gan­böc­ker jag sett an­vän­der sig av köttsub­sti­tut, för­kla­rar Alice.

Ti­teln för osökt tan­kar­na till tun­nel­ba­nans grö­na lin­je, vil­ket ock­så är med­ve­tet. Linn sä­ger att de vill för­med­la en ur­ban stäm­ning ge­nom bå­de ti­tel och de tun­nel­ba­ne­bil­der som finns i bo­ken.

– Du be­hö­ver in­te stå i ett lant­ligt kök el­ler ha di­na eg­na od­ling­ar för att la­ga ma­ten i bo­ken, sä­ger Linn, som själv har sin hem­a­dress på Li­din­gö.

Alice där­e­mot bor längs tba­nans grö­na lin­je, i Hög­da­len, och det är i hen­nes om­rå­de de fles­ta bil­der är tag­na. Här hit­ta­de de även in­spi­ra­tion och in­gre­di­en­ser till si­na rät­ter.

– I bo­ken finns en bild från torg­han­deln här i Hög­da­len där vi of­ta hand­lat. Även om jag äls­kar att va­ra ute i na­tu­ren så är det ing­et krav för att hit­ta bra rå­va­ror, kon­sta­te­rar hon.

FO­TO: LENA GRANEFELT

VEGANRECEPT. Med ”Grö­na lin­jen” vill Alice Knu­tas och Linn Lund­berg in­spi­re­ra män­ni­skor att äta mer ve­gan­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.