Sö­der får nytt ho­tell och krog i k-märkt hus

Södermalmsnytt - - Stockholms Helg - Sop­hie Stig­fur

Det pam­pi­ga 1800-tals­hu­set vid Me­dis har ekat tomt un­der de se­nas­te fy­ra åren. Men nu ska det fyl­las med liv.

Vi har ti­di­ga­re rap­por­te­rat om det fy­ra vå­ning­ar höga hu­set med två flyg­lar vid Fat­burs par­ken, bygg­na­den Oscar den I:s min­ne som även kal­las ”Stif­tel­sen”. Sta­den har ägt den maf­fi­ga bygg­na­den se­dan 1950, och bland an­nat hyrt ut den till Tra­fik­ver­ket un­der byg­get av Ci­ty­ba­nan – som pas- se­rar rakt un­der hu­set. Men se­dan hös­ten 2016 står hu­set tomt.

I fjol be­slöt sta­den att bygg­na­den skul­le säl­jas. Det­ta ef­ter att ing­en av de kom­mu­na­la verk­sam­he­ter­na ve­lat flyt­ta in i den fall­fär­di­ga kå­ken. Då vär­de­ra­des bygg­na­den till 10 mil­jo­ner, me­dan re­no­ve­rings­kost­na­der­na upp­skat­ta­des till 40 mil­jo­ner kro­nor.

Pris: 110 mil­jo­ner

Nu med­de­las att man hit­tat en kö­pa­re, fas­tig­hets­bo­la­get Vasa­par­ken, som kom­mer att gö­ra om det an­ri­ka hu­set och dess 2 400 kvadrat­me­ter till ho­tell och krog. Prislapp? 110 mil­jo­ner kro­nor.

Jo­nas Mångs, fas­tig­hets­kon­to­ret, för­kla­rar sum­man med att ”mark­na­den sät­ter vär­det”.

Fas­tig­hets­nämn­dens ord­fö­ran­de Ste­fan Hans­son (S) är glad över att bygg­na­den snart kan öpp­nas upp för all­män­he­ten.

– Det­ta blir ett vär­de­fullt tillskott för den väx­an­de tu­rist­nä­ring­en. Ho­tel­let och re­stau­rang­en kom­mer ska­pa liv och rö­rel­se och bi­dra po­si­tivt till he­la om­rå­det runt Fat­bur­spar­ken, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

Må­let för sta­den har va­rit att hit­ta en publik verk­sam­het som pas­sar lo­ka­ler­na, som bi­drar till att gö­ra plat­sen tryg­ga­re och mer le­van­de dyg­net runt.

Ett krav har va­rit att bygg­na­dens kul­tur­hi­sto­ris­ka vär­de ska be­va­ras och att den fram­ti­da an­vänd­ning­en ska va­ra an­pas­sad till bygg­na­dens kul­tur­vär­de. Pla­nen är att hu­set ska slå upp por­tar­na un­der förs­ta halv­å­ret år 2020.

FO­TO: KARIN NILS­SON

HÖGBORGEN. Öde­hu­set vid Fat­bur­spar­ken blir snart hem­vist för nytt ho­tell och ny re­stau­rang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.