Stri­den om Pålsun­det

Södermalmsnytt - - Stockholm Valet 2018 -

När sta­den bör­ja­de tit­ta på ett nytt cy­kel­stråk längs Sö­der Mä­lar­strand, från Pålsunds­bron till Rei­mers­hol­me, upp­täck­tes ras­ris­ken vid strand­pro­me­na­den. Vägen och cykel- och gång­ba­nan ut­med Pålsun­det ris­ke­rar att dras ner i vatt­net med ett skred.

I feb­ru­a­ri fat­ta­de kom­mun­full­mäk­ti­ge be­slut om att er­sät­ta da­gens strand­lin­je med spont, ta bort träd och ri­va båt­bryg­gor­na – för att stop­pa skre­dris­ken. Ingrep­pen har dock stött på starkt mot­stånd, in­te minst från de 20 000 per­so­ner som sig­ne­rat en pro­test­lis­ta. Tra­fik­bor­gar­råd Da­ni­el Helldén (MP) har kal­lat be­slu­tet för ett av de svå­ras­te han nå­gon­sin fat­tat. MP, S, V och M rös­ta­de ja till den tek­nis­ka lös­ning­en. L gjor­de ock­så det men skrev ett tillägg om att båt­klub­bar­na i om­rå­det skul­le in­vol­ve­ras i ar­be­tet, vil­ket C, KD, Mar­tin Wes­mont (SD) och po­li­tis­ka vil­den Ric­kard Wall ställ­de sig bakom. Ba­ra Per Oss­mer, då SD, rös­ta­de nej.

Ny­li­gen med­de­la­des att för­stärk­nings­ar­be­tet skjuts upp till ti­di­gast 2019, då det än­nu sak­nas bygg­lov. Sam­ti­digt med­de­la­des att en al­ter­na­tiv ge­stalt­nings­lös­ning kan va­ra möj­lig. Bland an­nat ska man se över möj­lig­he­ten att gö­ra en träö­ver­bygg­nad i stäl­let för en krön­balk av be­tong. Fram­ti­den för Pålsun­det, som väckt stort en­ga­ge­mang, ser allt­så ut att bli en föl­je­tong även kom­man­de man­dat­pe­ri­od.

FO­TO: ERIK SIMANDER

PÅLSUN­DET. Sto­ra in­grepp mås­te gö­ras för att säk­ra vägen längs båt­ka­na­len, det är al­la över­ens om. Men hur det ska gå till är en an­nan fem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.