Så tyc­ker par­ti­er­na om de sto­ra tra­fik­frå­gor­na

Tra­fi­ken och fram­kom­lig­he­ten är ett av de mest in­fek­te­ra­de de­battäm­ne­na i Stock­holm. Va­let av­gör fram­ti­den för många av strids­frå­gor­na, så som mil­jö­zo­ner och Öst­lig för­bin­del­se. Det vi­sar vår en­kät­un­der­sök­ning bland Stads­hu­sets par­ti­er. Så här sva­rar de.

Södermalmsnytt - - Stockholm - Sam­man­ställ­ning: Per Brandt

Vill ni ha mil­jö­zo­ner på vis­sa ga­tor el­ler de­lar av sta­den?

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na

– Det är vik­tigt att för­bätt­ra luft­kva­li­te­ten i Stock­holm. Mil­jö­zo­ner kan va­ra ett sätt men vi tit­tar ock­så på and­ra mer ef­fek­ti­va verk­tyg.

Mil­jö­par­ti­et

– Ja, på ga­tor som har pro­blem med luft­kva­li­te­ten. Så fort det är möj­ligt. Stock­hol­mar­na har rätt att an­das frisk luft.

Väns­ter­par­ti­et

– Ja, mil­jö­zo­ner är ty­värr nöd­vän­di­ga för att för­bätt­ra luft­kva­li­te­ten och i för­läng­ning­en för kli­ma­tet men ex­akt när, var och hur är svårt att sva­ra på än.

Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv

– Ja, mil­jö­zo­ner ska in­fö­ras så snart som möj­ligt. Vi vän­tar in Stock­holms stads ut­red­ning in­nan vi pre­ci­se­rar tid och om­rå­de.

Mo­de­ra­ter­na

– För bätt­re luft­kva­li­tet mås­te vi le­da bort ge­nom­farts­tra­fi­ken och vid be­hov se över möj­lig­he­ten för dy­na­mis­ka zo­ner.

Liberalerna

– Inga ge­ne­rel­la mil­jö­zo­ner från 2020, där­e­mot på en­skil­da ga­tor om det är mo­ti­ve­rat.

Cen­ter­par­ti­et

– Ja, där det är be­fo­gat på en­skil­da ga­tor. Vi kom­mer in­te att stänga av stads­de­lar för die­sel­bi­lar re­dan 2020.

Krist­de­mo­kra­ter­na

– Nej.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na – Nej.

Vill ni ut­ö­ka träng­selskat­ten i Stock­holm?

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na

– Vi är in­te främ­ma­de för att öka träng­selskat­ter el­ler in­fö­ra på nya sträc­kor om det ökar fram­kom­lig­he­ten och styr tra­fi­ken från träng­sel.

Mil­jö­par­ti­et

– En ju­ste­ring år 2020 är re­dan be­slu­tad. Vi vill även ut­re­da träng­selskatt på söd­ra län­ken och Salt­sjö-mä­lar­snit­tet.

Väns­ter­par­ti­et

– In­te i nu­lä­get.

Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv

– För ögon­blic­ket är vi nöj­da med om­rå­de och av­gifts­ni­vå för träng­selskat­ten.

Mo­de­ra­ter­na

– Mo­de­ra­ter­na är över­ens med re­ge­ring­en om att bland an­nat byg­ga ut tun­nel­ba­nan, då kom­mer träng­selskat­ten att ju­ste­ras.

Liberalerna

– Vi vill gö­ra träng­selskat­ten dynamisk, så att det kos­tar med vid rus­ning och mind­re an­nars.

Cen­ter­par­ti­et

– Ja, träng­selskat­ter­na be­hö­ver på sikt bå­de hö­jas för att mins­ka träng­sel samt ut­for­mas för att gyn­na fos­sil­fria trans­por­ter.

Krist­de­mo­kra­ter­na

– Nej.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na – Nej.

Vill ni byg­ga ihop sta­den med en Öst­lig för­bin­del­se?

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na

– Vi ser ett stort be­hov av and­ra in­ve­ste­ring­ar, som ut­byggd tun­nel­ba­na och kol­lek­tiv­tra­fik, fö­re öst­lig för­bin­del­se.

Mil­jö­par­ti­et

– Nej. Nya vägar le­der till mer tra­fik. Peng­ar­na ska gå till kol­lek­tiv­tra­fik samt gång och cykel.

Väns­ter­par­ti­et

– Nej, vi vill pri­o­ri­te­ra sats­ning­ar på kli­mats­mart kol­lek­tiv­tra­fik fram­för fler mo­tor­vägs­byg­gen.

Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv

– Nej. Nya mo­tor­vä­gar ska­par ba­ra mer bil­tra­fik och säm­re fram­kom­lig­het. Vi vill sat­sa på gång, cykel och kol­lek­tiv­tra­fik så att fler läm­nar bilen hem­ma.

Mo­de­ra­ter­na

– Ja, en kom­plett ring­led be­hövs för att för­bätt­ra fram­kom­lig­he­ten och stads­mil­jön.

Liberalerna

– Ja! Den be­hövs för att få bort tra­fik från sta­den och öka fram­kom­lig­he­ten.

Cen­ter­par­ti­et

– Ja, för­ut­satt att den byggs kli­mats­mart, kol­lek­tiv­tra­fik­san­pas­sat och att träng­selskat­ter­na ut­veck­las för att mins­ka träng­sel yt­ter­li­ga­re.

Krist­de­mo­kra­ter­na

– Ja.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na – Ja.

Kom­mer ni på nå­got sätt änd­ra sta­dens nya par­ke­rings­re­form?

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na

– Par­ke­rings­re­for­men är po­si­tiv för sta­den. När Stock­holm väx­er kom­mer fler de­lar av sta­den att om­fat­tas av par­ke­rings­av­gif­ter.

Mil­jö­par­ti­et

– Det får ut­vär­de­ring­en vi­sa, men even­tu­ellt ut­ö­ka till he­la taxa 5.

Väns­ter­par­ti­et

– In­te i nu­lä­get, men vi är in­te främ­man­de för att in­fö­ra till ex­em­pel bo­en­de­par­ke­ring där det be­hövs.

Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv

– Vi vill ut­ö­ka om­rå­det för av­gifts­be­lagd par­ke­ring till att gäl­la he­la sta­den.

Mo­de­ra­ter­na

– Den mås­te re­vi­de­ras för att av­gif­ter­na på rätt sätt ska för­bätt­ra fram­kom­lig­he­ten & mins­ka träng­seln.

Liberalerna

– Ja! Ga­tor med få par­ke­ran­de och MC ska ha läg­re av­gift, och han­di­kapp-p ska un­der­lät­tas.

Cen­ter­par­ti­et

– Vi vill skro­ta av­gif­ter­na för per­so­ner med funk­tions­va­ri­a­tion samt mins­ka av­gif­ten för mo­tor­cyklar och mo­ped.

Krist­de­mo­kra­ter­na

– Vi vill åter­gå till av­gif­ter kl 09-17, fri par­ke­ring på lör­da­gar samt att mo­tor­cy­klis­ter be­ta­lar i pro­por­tion till den yta de upp­tar.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na

– Vi vill åter­gå till hur det var in­nan se­nas­te änd­ring­en.

FO­TO: ERIK SIMANDER

DEBATTÄMNE. Tra­fi­ken och fram­kom­lig­he­ten i Stock­holm är ett av de mest om­de­bat­te­ra­de äm­ne­na i sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.