Na­zist­kupp mot fler­ta­let bus­sku­rer

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Andre­as Jennische

Un­der nat­ten har en na­zis­tisk or­ga­ni­sa­tion ta­git sig in i ett an­tal an­nons­tav­lor vid SL:s bus­sku­rer för att klist­ra in si­na eg­na bud­skap.

Cle­ar Chan­nel, det bo­lag som skö­ter om an­nons­tav­lor­na, be­kräf­tar att af­fi­scher har bytts ut i fle­ra av de­ras så kal­la­de vi­tri­ner. Ett plats som drab­bats är Gull­mars­plan där den na­zis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­nen Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen, NMR, satt upp en egen af­fisch bakom gla­set.

– Vi fick in rap­por­ter om att de här af­fi­sche­ra kom­mit upp i mor­se. De har öpp­nat skå­pen och tej­pat upp dem, sä­ger Da­vid Klags­brun, press­an­sva­rig för Cle­ar Chan­nel i Skan­di­na­vi­en.

Bo­la­get håll er just nu på att un­der­sö­ka om­fatt­ning­en. Al­la olag­li­ga af­fi­scher som på­träf­fas tas ner di­rekt.

– Vi har ploc­kat ner fle­ra styc­ken runt om i Söderort. Det är svårt att ve­ta hur många det rör sig om to­talt. För vår del har det hit­tills rört sig om en hand­full, sä­ger Da­vid Klags­brun.

Även buss­bo­la­gen No­bi­na och Ke­o­lis ta­git ned någ­ra af­fi­scher som upp­täckts när de va­rit ute på håll­plats­ser­vice.

Har det hänt förr att ut­om­stå­en­de ta­git sig in i själ­va af­fisch­skå­pen för att by­ta bud­skap?

– Det sker in­ci­den­ter då och då. Det krävs ett spe­ci­al­verk­tyg men vis­sa är för­slag­na, sä­ger Da­vid Klags­brun.

Cle­ar Chan­nel ser myc­ket all­var­ligt på det in­träf­fa­de.

– Vår kom­men­tar utö­ver att vi kan be­kräf­ta att det skett är att vi nu gör allt vi kan för att få ner de här af­fi­scher­na så snabbt som möj­ligt. Vi de­men­te­rar att det finns någ­ra som helst sam­ar­be­ten med NMR, sä­ger Da­vid Klags­brun.

Stock­hol­mDi­rekt har valt att in­te vi­sa bil­der på den olag­li­ga af­fi­sche­ring­en.

Vi gör allt vi kan för att få ner de här af­fi­scher­na så snabbt som möj­ligt.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

FEL BILD. Re­dak­tio­nen har med­ve­tet valt att in­te vi­sa bild på den af­fisch som olag­ligt mon­te­rats på så­da­na här af­fisch­tav­lor i Stock­holm i vec­kan, bland an­nat här på Gull­mars­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.