Så blir det ef­ter va­let

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Pa­trik Wirén pa­trik.wi­ren@di­rekt­press.se

Bor­ger­lig al­li­ans el­ler fort­satt röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­tet? Nu av­görs det.

Så här blir det om det ena el­ler and­ra bloc­ket vinner.

Vil­ka som kom­mer att sty­ra Stock­holm de när­mas­te fy­ra åren vet vi in­te än. Al­la pro­gno­ser ty­der på att det är yt­terst jämnt mel­lan bloc­ken och dess­utom ser Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na åter­i­gen ut att bli våg­mäs­ta­re. Inför va­let 2018 är ing­et sam­ar­be­te hug­get i sten. Men åt­minsto­ne fram till sön­dag finns två tyd­li­ga block med Mo­de­ra­ter­na, Liberalerna, Cen­ter­par­ti­et och Krist­de­mo­kra­ter­na i ena ring­hör­nan och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Väns­ter­par­ti­et, Mil­jö­par­ti­et och Fe­mi­nis­tiskt Ini­ti­a­tiv i den and­ra.

Här är någ­ra sa­ker som vi re­dan nu kan slå fast kom­mer att på­ver­kas av val­re­sul­ta­tet.

FÖR­SKO­LAN/SKO­LAN

Om al­li­an­sen vinner kom­mer den om­de­bat­te­ra­de hel­tids­re­for­men som ger barn till för­äld­ra­le­di­ga rätt till hel­tid på för­sko­lan att ri­vas upp. En mer ge­ne­rell skill­nad mel­lan bloc­ken är sy­nen på det fria skol­va­let. Me­dan al­li­an­sen be­to­nar vik­ten av val­fri­het me­nar bå­de V och S i si­na ma­ni­fest att sko­lans re­sur­ser in­te ska gå till vinst­jakt.

SKAT­TEN

Vinner al­li­an­sen kom­mer kommunalskatten att sän­kas. All­ra störst ju­ste­ring står C för, som vill få ned den med 55 öre. In­om ma­jo­ri­te­ten där­e­mot går åsik­ter­na mer isär. Fi tror att det kan bli nöd­vän­digt att hö­ja skat­ten, vil­ket in­te hel­ler V är främ­man­de för. MP där­e­mot ser ing­en an­led­ning till skat­te­höj­ning me­dan S upp­ger att det kan bli ak­tu­ellt med en höj­ning el­ler sänk­ning med någ­ra ören.

TRA­FI­KEN

Al­li­an­sen lo­var att in­le­da byg­gan­det av en öst­lig för­bin­del­se, den vägtunnel som ska gö­ra en ring­led runt Stock­holm kom­plett, i sam­ma stund som de får chan­sen. Fi, V och MP sä­ger där­e­mot be­stämt nej med ar­gu­men­tet att det ba­ra kom­mer att öka bi­lis­men me­dan S vill pri­o­ri­te­ra and­ra sats­ning­ar in­nan det kan bli ak­tu­ellt med en ny mo­tor­väg.

BO­STÄ­DER­NA

Här är ma­jo­ri­te­ten och al­li­an­sen över­ens om att 140 000 nya bo­stä­der ska byg­gas i Stock­holm till 2030. Bloc­ken är ock­så eni­ga om att det be­hövs en stor an­del hy­res­rät­ter och sy­nen på byg­gan­det av bil­li­ga­re lä­gen­he­ter, så kal­la­de Stock­holms­hus, är po­si­tiv i bå­da läg­ren. Där­e­mot går åsik­ter­na isär när det gäl­ler vil­ka som ska skö­ta byg­gan­det. S ser gär­na att de all­män­nyt­ti­ga bo­stads­bo­la­gen byg­ger en ma­jo­ri­tet av de nya lä­gen­he­ter­na, me­dan al­li­an­sen vill ge pri­va­ta byggak­tö­rer fler mar­kan­vis­ning­ar. S lo­var även en bo­stads­ga­ran­ti för unga.

ÄLDRE­OMSOR­GEN

Här är det li­te att svå­ra­re att se någ­ra sto­ra skill­na­der. Samt­li­ga al­li­ans­par­ti­er har lo­vat en bo­en­de­ga­ran­ti för den som fyllt 85 år och att bi­stånds­be­döm­ning­en ska för­enklas. MP och S har lo­vat fler äldre­bo­en­den. V vill se en ut­ö­kad hem­tjänst för äld­re med sär­skil­da be­hov.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

VALDAG. När du får tid­ning­en i din hand är det för­hopp­nings­vis fort­fa­ran­de tid kvar att rös­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.