Od­lings­fest åter­kom­mer ef­ter suc­cé

Södermalmsnytt - - SÖDERMALM -

När Ko­lo­ni­träd­gårds­för­bun­det an­ord­na­de Stock­holm Ur­ban Gar­den Show i Dra­ken­bergspar­ken för­ra hel­gen loc­ka­des he­la 12 000 be­sö­ka­re till Tan­to. Med fö­re­läs­ning­ar och öpp­na vis­nings­träd­går­dar vil­le för­bun­det lyf­ta stads­od­ling­ens be­ty­del­se för mil­jön, livs­kva­li­te­ten och män­ni­skor­na i sta­den. – Det har sak­nats en träd­gårds­fest i Stock­holm, så där­för vil­le vi ar­ran­ge­ra en och just på Sö­der finns många ko­lo­ni­om­rå­den. Re­spon­sen har va­rit enorm och be­sö­kar­na gla­da. Vi pla­ne­rar att gö­ra Stock­holm Ur­ban Gar­den Show igen, sä­ger Ul­ri­ka Flo­din Furås, Ko­lo­ni­träd­gårds­för­bun­det.

FOTO: TONI BECEDAS

LYCKAT. Ur­ban Gar­den Show i Tan­to blev så upp­skat­tad att den kom­mer att hål­las igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.