KRÖNIKA. Valsmus­sel – snäl­la kom till­ba­ka

Södermalmsnytt - - SÖDERMALM - CHRISTOF­FER RÖSTLUND JONSSON Re­por­ter

Vet ni var Nor­ra Sandsjärv lig­ger? Det är rakt upp­åt, en 100 mil, i Över­ka­lix. Min mor­mor – må hon vi­la i frid – pra­ta­de of­ta om hur det var att växa upp där. Det var rött.

Allt­så så rött att Le­nin skul­le re­sa sig upp i sitt mau­so­le­um och bu­ga av re­spekt. De mer mo­de­ra­ta de­lar­na av släk­ten, som väl ba­ra var helt van­li­ga sos­sar, kal­la­de byn för Lil­la Ryss­land.

Al­la pre­nu­me­re­ra­de på Norr­skens­flam­man. Och vil­ken po­li­tisk färg det bla­det ha­de hör ni nog på nam­net. Nå, nu var det så att min mor­mors far, som en­da per­son i Nor­ra Sandsjärv, pre­nu­me­re­ra­de på den hyf­sat mind­re ra­di­ka­la Norr­länds­ka So­ci­al­de­mo­kra­ten.

En för­kla­ring är att han stod när­ma­re Bon­de­för­bun­det, da­gens Cen­ter­par­ti­et, och vil­le lä­sa nå­got som in­te var fullt så rå­kom­mu­nis­tiskt. En an­nan för­kla­ring är att min mor­mor och hen­nes åt­ta sys­kon (hel­lo gam­la ti­ders fa­milj) tyck­te att an­non­ser­na för dansaft­nar var bätt­re. Det var mer drag i nö­jet i Norr­länds­ka So­ci­al­de­mo­kra­ten.

Pro­ble­met var att byns al­la tid­ning­ar kom till sam­ma lant­han­del där man fick häm­ta den själv. Mor­mor min­des blic­kar­na från de and­ra i byn, och skam­men hon kän­de, när hon tras­ka­de hem med sos­se­blas­kan un­der ar­men. I det lil­la, lil­la skogs­sam­häl­let var det omöj­ligt att smuss­la.

Nu för ti­den är det tvärt om: det är hur lätt som helst att smuss­la, men ing­en gör det. I so­ci­a­la me­di­er skic­kar man ut bil­der på ikrys­sa­de röst­sed­lar, klist­rar in par­ti­log­gor i pro­fil­bil­der. Om för­ra va­let mest präg­la­des av upp­ma­ning­ar om att gö­ra sin de­mo­kra­tis­ka plikt – ”allt rös­tan­de är bra rös­tan­de!” – så har 2018 di­gi­talt då­nat av ”tit­ta vad jag väl­jer”. Och i lek­par­ker och skolkor­ri­do­rer för­hör man sig om si­na barns lek­kam­ra­ters för­äld­rars åsik­ter: ”Vad rös­tar du på?”, frå­gar man oge­ne­rat to­ta­la främ­ling­ar.

Öpp­na kort i al­la ära, men just nu, en vec­ka in i po­li­tiskt räv­spel och par­la­men­ta­riskt ka­os ut­an slut i sik­te, sak­nar jag det gam­la smus­sel-Sve­ri­ge.

Pra­ta med mig! christof­fer.rost­lund @di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.