De ska gö­ra svensk hus­mans­kost hett

Södermalmsnytt - - SÖDERMALM - Sop­hie Stig­fur

Med knäc­ke­bröd gjort på tall­bark, hjort­rond­rin­kar och blod­pud­ding vill Sö­der­malms se­nas­te re­stau­rang­till­skott ta stock­hol­mar­na till­ba­ka till bon­de­sam­häl­let.

I ”Emil i Lön­ne­ber­ga” finns ka­pit­let ”Sto­ra tab­be­ra­set i Katt­hult”, som hand­lar om när Emil, till sin fars för­tret, bjöd in al­la fat­tig­hjo­nen i byn och bjöd dem på ma­ten som fanns i hu­set. Det­ta har in­spi­re­rat troj­kan Eve­li­na Nils­son, Pe­ter Hertz­man och Gustav Geh­lin så pass att de nu sla­git upp por­tar­na för sin nya re­stau­rang: Tab­be­ra­set.

– Vi har ska­pat det vi själ­va sak­nat, näm­li­gen ge­nu­in och väl­til­la­gad svensk hus­mans­kost. Vi vill ta va­ra på svens­ka gam­la matt­ra­di­tio­ner från det gam­la bon­de­sam­häl­let som knappt går att hit­ta i Stock­holm i dag. Det ska va­ra fest­ligt, hem­trev­ligt och gott – ut­an att för den skull va­ra dyrt, sä­ger Eve­li­na Nils­son.

Tra­di­tion i ny skrud

Kropp­ka­kor, sill och fläsk­lägg är någ­ra av de klas­sis­ka rät­ter­na på me­nyn. Drinklis­tan dof­tar av hjort­ron och ling­on. Men koc­ken Pe­ter Hertz­man po­äng­te­rar att även om rå­va­ror­na är av den gam­la sko­lan så pre­sen­te­ras de här i ny skrud. Re­stau­rang­ens va­ri­ant av blod­pud­ding till ex­em­pel ser­ve­ras i form av en blod­plätt med ling­onglass, bacon och smör­stekt is­ter­band.

– Det be­hö­ver in­te va­ra dyrt för att det ska va­ra gjort med kär­lek och hög kva­li­tet. Det hand­lar ba­ra om att för­äd­la det na­tu­ren ger oss, sä­ger Pe­ter Hertz­man och fort­sät­ter:

– Må­let är att yng­re ge­ne­ra­tio­ner ska upp­täc­ka ge­nu­in svensk mat­kul­tur. En fem­ton­å­ring i dag skul­le nog kal­la piz­za el­ler pas­ta för hus­mans­kost. Vi vill vi­sa dem nå­got an­nat, vårt kul­tur­arv i mo­dern tapp­ning.

Hör­na på fram­marsch

Tri­on tror sten­hårt på att den nå­got ano­ny­ma hör­nan av Sö­der, ös­ter om Rensti­er­nas ga­ta, är på stark fram­marsch.

– Vi har säll­skap av fle­ra väl­kän­da kro­gar i om­rå­det som Pat’s Pla­ce, Café Niz­za och Nook, som hjäl­per varand­ra fram­åt. In­om en snar fram­tid tror jag att det här är ett li­ka eta­ble­rat och själv­klart klus­ter som Ny­tor­get, sä­ger Gustav Geh­lin.

Må­let är att yng­re ge­ne­ra­tio­ner ska upp­täc­ka ge­nu­in svensk mat­kul­tur. En fem­ton­å­ring i dag skul­le nog kal­la piz­za el­ler pas­ta för hus­mans­kost. Vi vill vi­sa dem nå­got an­nat, vårt kul­tur­arv i mo­dern tapp­ning.

TABBERASTRIO. Eve­li­na Nils­son, Pe­ter Hertz­man och Gustav Geh­lin vill få fler att nju­ta av bort­glöm­da svens­ka sma­ker på nya re­stau­rang­en Tab­be­ra­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.