Byg­get på Årsta­fäl­tet stö­ter på patrull – lå­ter för myc­ket

Södermalmsnytt - - STOCKHOLM - Eva Ton­ström eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Bygg­ma­ski­ner­na på Årsta­fäl­tet väsnas för myc­ket. Nu tving­as de slu­ta ti­di­ga­re på kväl­lar­na, kloc­kan 19 i stäl­let för 22.

Ett 20-tal Val­la­bor har hört av sig till sta­den med kla­go­mål på gräv­ma­ski­ner­na som job­bar ute på Årsta­fäl­tet. Syn­punk­ter­na hand­lar om att ma­ski­ner­na lå­ter till sent på kväl­lar­na och stör de som bor när­mast fäl­tet.

Ar­be­te­na star­ta­de i slu­tet av ju­ni och ent­re­pre­nö­ren har se­dan dess haft till­stånd att job­ba till kloc­kan 22 på kväl­lar­na. Nu har sta­den gjort mät­ning­ar som be­kräf­tar att ljud­ni­vå­er­na lig­ger för högt. Där­för mås­te ma­ski­ner­na, se­dan en vec­ka till­ba­ka, stäng­as av re­dan kloc­kan 19.

Men en­ligt sta­den är det in­te Val­la­bor­nas kla­go­mål som gjort att de mätt ljud­ni­vå­er­na.

– Mät­ning­ar­na skul­le ha gjorts än­då, det var pla­ne­rat. Vi är no­ga med att vå­ra ent­re­pre­nö­rer föl­jer de reg­ler som finns, sä­ger He­le­na Lom­brink, kom­mu­ni­ka­tör på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret.

Mät­ning­ar­na på fäl­tet har gjorts fle­ra da­gar i rad, dyg­net runt.

– De vi­sa­de att finns top­par där ljud­ni­vå­er­na lig­ger över de all­män­na rå­den, där­för har vi sagt till ent­re­pre­nö­ren att de in­te får job­ba ef­ter kloc­kan 19, sä­ger hon.

Hur på­ver­kar det här tid­pla­nen för Årsta­fäl­tet?

– In­te så myc­ket, vi har in­te ett så pres­sat tids­sche­ma att det här får nå­gon stör­re be­ty­del­se, sä­ger He­le­na Lom­brink.

FOTO: EVA TON­STRÖM

HÖGLJUTT. Byg­get på Årsta­fäl­tet drog igång i som­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.