Allt om makt­skif­tet i Stock­holms stad

Mil­jö­par­ti­et till­sam­mans med den bor­ger­li­ga al­li­an­sen har nu bil­dat ett ma­jo­ri­tets­sty­re i Stock­holms stad. Nu vän­tar fy­ra år med grön­blå po­li­tik. STOCKHOLMSVALET. Al­li­an­sen av­står Öst­lig för­bin­del­se – MP vil­li­ga att sän­ka skat­ten

Södermalmsnytt - - Sidan 1 -

Mil­jö­par­ti­et har till­sam­mans med den bor­ger­li­ga al­li­an­sen bil­dat ett ma­jo­ri­tets­sty­re i Stock­holms stad. Här är de tyngs­ta be­ske­den från det grön­blåa sty­ret.

De ti­di­ga spe­ku­la­tio­ner­na be­san­na­des. Mo­de­ra­ter­na, Li­be­ra­ler­na, Cen­ter­par­ti­et och Krist­de­mo­kra­ter­na fick med sig Mil­jö­par­ti­et och kom­mer att sty­ra Stock­holms stad fram till 2022.

Det nya sty­ret får ma­jo­ri­tet i sta­dens kom­mun­full­mäk­ti­ge och kan där­med hål­la Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na helt ut­an­för re­ellt in­fly­tan­de, nå­got al­la fem par­ti­er lo­vat in­nan va­let.

Det var en nöjd An­na Kö­nig Jerl­myr (M) som of­fent­lig­gjor­de den nya ko­a­li­tio­nen på en press­träff i Stads­hu­set.

Hon bör­ja­de skis­sa på ett sce­na­rio med Mil­jö­par­ti­et re­dan i vå­ras och kan nu stolt­se­ra med att gö­ra en hi­sto­risk upp­luck­ring av block­po­li­ti­ken.

Fle­ra kon­kre­ta be­sked

Det nya grön­blåa sty­ret har på kort tid gett en rad kon­kre­ta be­sked om vil­ken po­li­tik som ska fö­ras kom­man­de man­dat­pe­ri­od.

Om­bild­ning­ar av kom­mu­na­la hy­res­rät­ter ska tillå­tas ut­an­för in­ners­tan, hel­tids­re­for­men i för­sko­lan skro­tas, No­bel Cen­ter på Bla­si­e­hol­men och App­le- bu­ti­ken i Kungs­träd­går­den stop­pas samt en fos­sil­bräns­le­fri och kli­mat­po­si­tiv stad till 2040 är någ­ra ex­em­pel.

Mind­re konkret är ut­sa­gan om kom­mu­nal­skat­ten.

– Vi ska pri­o­ri­te­ra kärn­verk­sam­he­ter­na men ser man till re­for­ma­gen­dan in­ne­hål­ler man­dat­pe­ri­o­den. Någ­ra av knu­tar­na lö­ses nu upp ge­nom att helt en­kelt stop­pa un­dan dem.

Ex­em­pel­vis kom­mer de grön­blåa in­te att gö­ra någon­ting för att sät­ta fart på ett byg­ge av den mo­tor­vägs­tun­neln Öst­lig för­bin­del­se som Al­li­an­sen vur­mat för. Frå­gan skjuts på fram­ti­den.

Vad gäl­ler Brom­ma flyg­plats kom­mer av­ta­let in­te att för­läng­as ef­ter 2038 och am­bi­tio­nen att byg­ga bo­stä­der där kvar­står.

”Blir gott sam­ar­be­te”

En­ligt Da­ni­el Helldén (MP), som fort­sät­ter som tra­fik­bor­gar­råd, har för­hand­ling­ar­na gått ut­märkt.

– Vi har kom­mit långt bå­de vad gäl­ler mil­jön och de so­ci­a­la om­rå­de­na. Det kom­mer att bli ett gott sam­ar­be­te, sä­ger han.

Mil­jö­par­ti­et som fått ige­nom en stor del av sin po­li­tik i för­hand­ling­ar­na be­hål­ler även an­sva­ret för mil­jö- och kli­mat­po­li­ti­ken ge­nom bor­gar rå­det Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP).

Mo­de­ra­ter­na får an­sva­ret för stads­bygg­nads- och bo­stads­po­li­ti­ken, Li­be­ra­ler­na ba­sar över skol- och so­ci­al­po­li­ti­ken, Cen­ter­par­ti­et tar ar­bets­mark­nads-, in­teg­ra­tions-, kul­tur- och id­rotts­po­li­ti­ken och Krist­de­mo­kra­ter­na tar för trygg­hets- och äldre­po­li­ti­ken. Andreas Jen­nische Pa­trik Wirén | Li­sa Halldén

Vi ska pri­o­ri­te­ra kärn­verk­sam­he­ter­na men ser man till re­for­ma­gen­dan in­ne­hål­ler den en am­bi­tion om att skat­ten bör sän­kas.

FO­TO: EMI­LIA ÖIJE BERGQVIST

GRUPPLEDARNA. Karin Ernlund (C), Lot­ta Ed­holm (L), Erik Slott­ner (KD), An­na Kö­nig Jerl­myr (M) och Da­ni­el Helldén (MP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.