Nu ska Mo­se­bac­ke to­tal­re­no­ve­ras

Södermalmsnytt - - Stockholmeshelg - Sop­hie Stig­fur

Söd­ra Te­a­tern är en te­a­ter- och kon­sertscen vid Mo­se­bac­ke torg. Te­a­tern bygg­des 1852 och är en av Sve­ri­ges älds­ta ak­ti­va teat­rar.

I an­lägg­ning­en finns även sex and­ra sce­ner, varav Kä­gel­ba­nen un­der Mo­se­bac­ke­ter­ras­sen är den störs­ta. Hu­set be­står även av fem ba­rer och re­stau­rang­en Mo­se­bac­ke Etablis­se­ment.

År 1995 för­kla­ra­des Mo­se­bac­ke­ter­ras­sen, Mo­se­bac­ke­por­ta­len och Kä­gel­ba­nan som bygg­nads­min­ne.

Stör­re scen och fär­re små­hus kom­mer att mö­ta dem som ming­lar på Mo­se­bac­ke­te­ras­sen un­der ljum­ma som­mar­kväl­lar näs­ta år. Fle­ra små­hus jäm­nas med mar­ken när en av stans mest po­pu­lä­ra ute­ser­ve­ring­ar får en total ma­ke­o­ver, som ska va­ra klar la­gom till vår­sä­song­en.

– I stäl­let för att ha en mas­sa små bygg­na­der här och där kom­mer det nu att va­ra en mer sam­man­häng­an­de be­byg­gel­se där ser­ve­ring och scen är i fo­kus, sä­ger Gabri­el Her­de­vall, HAG ar­ki­tek­ter, som pla­ne­rat re­no­ve­ring­en av Mo­se­bac­ke i två år till­sam­mans med stads­bygg­nads­kon­to­ret och läns­sty­rel­sen.

Nio små bygg­na­der, där­ibland bist­ro, grill­bar, öl­ki­osk och scen, bör­ja­de ri­vas i mit­ten av ok­to­ber vil­ket tid­ning­en Mit­ti var först att be­rät­ta. 1 no­vem­ber be­räk­nas det förs­ta spad­ta­get för den nya ter­ras­sen tas.

Stör­re scen

Den nya sce­nen kom­mer att bli stör­re och få ett per­ma­nent tak som ska däm­pa ljud- läc­kage ut­an­för om­rå­det. Fram­för sce­nen ska gat­sten läg­gas och fler sit­ty­tor pla­ce­ras. Dess­utom byggs nya ser­ve­rings­ut­rym­men och bätt­re to­a­let­ter.

– Ar­ki­tek­tu­ren är funk­tion och es­te­tik hand i hand, med in­spi­ra­tion häm­tad från Kä­gel­ba­nans glas­par­ti­er och plat­sens an­ri­ka histo­ria, sä­ger Gabri­el Her­de­vall i press­med­de­lan­det.

Me­dan re­no­ve­ring­en på­går kom­mer de­lar av ter­ras­sen att va­ra av­spär­rad, men ny­fik­na är väl­kom­na att ki­ka på byg­gets gång, med­de­lar Söd­ra Te­a­tern.

Klart till vår­sä­song­en

Mo­se­bac­ke­ter­ras­sen i ny skrud be­räk­nas öpp­na la­gom till vå­ren 2019.

– Då in­vi­ger vi nya Mo­se­bac­ke­ter­ras­sen med nytt mat­kon­cept och pre­sen­te­rar som­ma­rens kon­ser­ter. Det blir en rik­tig fest, sä­ger Jo­han­na Carl­berg, till­för­ord­nad vd på Söd­ra Te­a­tern.

I år loc­kar nö­je­spar­ken med vad de kal­lar sin mest läs­ki­ga ny­het nå­gon­sin – en skräck­båt. Dess­utom två helt nya skräck­hus, nya otäc­ka om­rå­den och mass­vis av on­da vä­sen. Var? Lil­la All­män­na gränd 9. När? 26 ok­to­ber-4 no­vem­ber.Mu­se­et på Djur­går­den bju­der in till obe­hag­lig vand­ring ge­nom ett mörkt och stängt museum. Re­kom­men­de­ras från 12 år och kos­tar 150 kro­nor per per­son. Var? Djur­gårds­vä­gen 68. När? 30 ok­to­ber och 1 no­vem­ber kloc­kan 19-21.Stock­holm Ghost Walk ar­ran­ge­rar Halloween-spe­ci­al i Gam­la stan un­der fy­ra da­gar. Fem en­tim­mes pro­me­na­der pla­ne­ras per dag, med start kloc­kan 17. Språ­ket som gäl­ler är eng­els­ka och en­dast den som fyllt 15 år är väl­kom­men. Var? Järn­tor­get 84. När? 31 ok­to­ber-3 no­vem­ber.Stock­holms störs­ta halloween-pa­rad in­leds och av­slu­tas i Kungs­träd­går­den där det ut­lo­vas underhållning och ak­ti­vi­te­ter för he­la fa­mil­jen. Al­la är väl­kom­na att med­ver­ka, en­da kra­vet är att du bär nå­gon form av ut­styr­sel. Var? Kungs­träd­går­den. När? Lör­dag 3 no­vem­ber kloc­kan 15:30-18:30.Ge dig ut på en mystik jakt på ledtrådar i ett stängt och släckt Nor­dis­ka mu­se­et. Pas­sar fa­mil­jer med barnsom är 6–12 år. Med hjälp av en kar­ta får du ta dig runt i mu­se­et och leta ef­ter en ma­gisk kod. Den be­hövs för att få kom­ma ut igen. Till din hjälp finns de per­so­ner du träf­far på vägen – från de se­nas­te 500 årens histo­ria. Vand­ring­ar­na tar cir­ka 45 mi­nu­ter och star­tar var 15:e mi­nut mel­lan kl. 18:45 till 21:15.En­dast för­köp, bil­jett­pris 150 kr per per­son via Tic­ket­mas­ter. Var? Nor­dis­ka mu­se­et. När? 29 och 30 ok­to­ber.Un­der åren kring 1900 gick en våg av ny­and­lig­het och mys­ti­cism ge­nom de fi­na sa­long­er­na. Till­sam­mans med ti­dens när­mast ofatt­ba­ra ve­ten­skap­li­ga fram­steg ska­pa­de det en värld där allt ver­ka­de va­ra möj­ligt. Följ med på en kus­lig vand­ring ge­nom pa­lat­set den­na höst­kväll, då skug­ge­stal­ter vi­sar sig och visk­ning­ar hörs i mörk­ret. In­trä­de 150 kr. När? 30 ok­to­ber kloc­kan 18.30. Var? Hallwyls­ka Mu­se­et.Un­der höst­lo­vet fylls Skansen med ro­li­ga och spän­nan­de ak­ti­vi­te­ter. Lyss­na på kus­li­ga be­rät­tel­ser i stu­gor­na, del­ta i höst­lovspys­sel och möt in­vå­nar­na i den sjuk­doms­drab­ba­de sta­den. Gra­tis in­trä­de för barn un­der 15 år he­la höst­lo­vet. När? 27 ok­to­ber-4 no­vem­ber. Var? Skansen. Läs­kigt kul. Grö­na lund har spö­kat till sig. 073-600 69 17 ma­til­da.lund­berg@di­rekt­press.se SPÖKVAND­RING. Gam­la stans grän­der blir kus­li­ga när mörk­ret fal­ler.

BYG­GER OM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.