BAJEN - FANSENS HYLLNING TILL KENNEDY

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Sop­hie Stig­fur sop­hie.stig­fur@di­rekt­press.se

Han är en av de störs­ta kult­spe­lar­na i Ham­mar­by och nu när­mar sig kar­riä­ren slu­tet. Per Cor­nell och Mag­nus Hag­ström på Sup­port­rar­nas Match­pro­gram hed­rar iko­nen.

Hur sma­kar egent­li­gen Sö­der­malm? Det ska koc­kar­na i Ring­en cent­rum ge svar på un­der den fullspäc­ka­de mat­fes­ti­va­len TUGG, där Sö­der­malms­bor­na själ­va ska rös­ta fram stads­de­lens na­tio­nal­rätt.

Det är i Te­a­tern i Ring­en cent­rum som mat­fes­ti­va­len TUGG ar­ran­ge­ras 5-11 no­vem­ber. För­u­tom vin­prov­ning­ar, film­vis­ning­ar och ma­tin­spi­ra­tion från väl­kän­da koc­kar och mat­pro­fi­ler, ska även Sö­der­malms na­tio­nal­rätt ut­ses.

Koc­kar­na i de oli­ka re­stau­rang­er­na som finns i foodcour­ten Te­a­tern har fått i upp­gift att ta fram sin egen mat­tolk­ning av stads­de­len. Vil­ken rätt som till slut får ti­tu­le­ra sig som Sö­der­malms na­tio­nal­rätt kom­mer att ko­ras i slu­tet av vec­kan och be­sö­kar­na kom­mer att kun­na rös­ta på sin fa­vo­rit un­der he­la fes­ti­va­len.

Pro­gram­met, som in­ne­hål­ler allt från fö­re­läs­ning­ar av mat­histo­ri­ker till de se- nas­te häl­sotren­der­na, på­går från ti­dig ef­ter­mid­dag till kväll he­la vec­kan.

– TUGG är en fest för al­la mat­in­tres­se­ra­de. På TUGG kan du nju­ta av god mat och sam­ti­digt bli in­spi­re­rad av någ­ra av Sve­ri­ges främs­ta koc­kar, sä­ger Anna Jakobsson, mark­nads­an­sva­rig för Te­a­tern och Ring­en cent­rum, i ett press­med­de­lan­de.

– Vec­kan er­bju­der nå­got för al­la åld­rar och här får du ny kun­skap om mat, ta del av koc­kar­nas hem­li­ga köksknep, lä­ra dig om otip­pa­de rå­va­ror och allt dä­re­mel­lan.

FOTO: RING­EN CENT­RUM

NA­TIO­NAL­RÄTT. I foodcour­ten i Ring­en vid Skan­stull blir det mat­mat­mat un­der fes­ti­va­len TUGG. Här ska Sö­der­malms na­tio­nal­rätt rös­tas fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.