Mil­jö­far­ligt gum­mi på lek­plat­ser

Mju­ka ytor­na skad­li­ga för barn och mil­jö – Väns­ter­par­ti­et vill ren­sa på Sö­der­malm

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Sop­hie Stig­fur sop­hie.stig­fur@di­rekt­press.se

Fall­skydd som är gjor­da i plats­gju­ten gum­mi i stans lek­par­ker är far­li­ga för mil­jön så­väl som bar­nen och mås­te tas där­för tas bort. Det krä­ver nu Väns­ter­par­ti­et på Sö­der­malm.

Det är med mål­sätt­ning­en ”Gift­fritt Stock­holm 2030” som ett för­slag till re­kom­men­da­tio­ner för konst­gräs, gum­mi­gra­nu­lat och plast­gju­tet gum­mi just nu är ute på re­miss för att mins­ka sprid­ning­en av mil­jö­far­li­ga mikro­plas­ter.

Syf­tet med ke­mi­ka­lie­pla­nen är dels att ut­re­da käl­lor­na till mikro­plas­ter­na och även ge för­slag på hur de kan fa­sas ut. Det ge­nom­gå­en­de fo­ku­set är att mins­ka barns ex­po­ne­ring, ef­tersom de är ex­tra käns­li­ga för de skad­li­ga äm­ne­na.

För­u­tom konst­gräs­mat­tor tar rap­por­ten ock­så upp de fall­skydd i gum­mi som bland an­nat finns i vis­sa lek­par­ker, som även de bid­rar till mikro­plas­ter.

För li­te forsk­ning

En­ligt rap­por­ten finns det in­te till­räck­ligt med forsk­ning för att med sä­ker­het sä­ga att gum­mi­mat­tor­na är ofar­li­ga. Sta­den bör där­för över­vä­ga att er­sät­ta fall­skydd i gum­mi med ett mind­re far­ligt ma­te­ri­al.

Väns­ter­par­ti­et vill ta det säk­ra fram­för det osäk­ra och helt en­kelt ta bort al­la fall­skydd från Stock­holm så fort som möj­ligt.

– In­te ba­ra vi­sar rap­por­ten att ma­te­ri­a­let är sär­skilt far­ligt för barn och mil­jön, den vi­sar ock­så att ben­brot­ten ökar i de mil­jö­er där fall­skyd­den an­vänds. De mot- sät­ter sin egen funk­tion och är po­ten­ti­ellt far­li­ga, var­för ska vi då ha dem?, sä­ger Mat­hi­as Le­ve­born, väns­ter­par­tist i Sö­der­malms stads­dels­nämnd.

Er­sät­ta med sand

V vill att man ut­re­der and­ra al­ter­na­tiv för att er­sät­ta fall­skyd­den, som ex­em­pel­vis sand. Dess­utom krä­ver man att sta­den sät­ter upp skyl­tar vid de plat­ser där det finns konst­gräs­mat­tor i dag, som ex­em­pel­vis Ny­tor­get, där man kan lä­sa om ris­ker­na och vad man kan gö­ra för att mi­ni­me­ra dem.

– Det är en re­kom­men­da­tion från eu­ro­pe­is­ka ke­mi­ka­li­e­in­spek­tio­nen och ett förs­ta steg. Som vux­en kan man då åt­minsto­ne väl­ja om man vill ut­sät­ta sig för den po­ten­ti­el­la fa­ran el­ler in­te. På sikt vill vi att konst­gräs­mat­tor­na byts ut mot na­tur­gräs, sä­ger Mat­hi­as Le­ve­born (V).

Fall­skydd finns i dag på åt­ta plat­ser i lek­par­ker på Sö­der­malm. Le­ve­born tyc­ker att al­la gum­mi­mat­tor ska tas bort, bå­de på Sö­der­malm och i al­la and­ra de­lar av Stock­holms stad.

Ökar till­gäng­lig­he­ten

Men mil­jö­bor­gar­råd Kat­ha­ri­na Lu­hr (MP) vill in­te ta bort de gum­mi­mat­tor som finns i dag, bland an­nat då de ökar till­gäng­lig­he­ten för ex­em­pel­vis funk­tions­hind­ra­de barn, me­nar hon.

– Vi vill bli mer re­strik­ti­va när det gäl­ler att läg­ga gum- mi i stan och ser hell­re att man an­vän­der na­tur­ma­te­ri­al. Men jag ser in­te att vi di­rekt ska ta bort de fall­skydd som finns, många av dem är ny­lag­da och för­knip­pa­de med in­ve­ste­ring­ar. Vad jag har er­fa­rit blir mat­tor­na far­li­ga först vid sli­tage, när man kom­mer ner till det und­re skik­tet, och när det väl sker tyc­ker jag att man ska by­ta ut dem.

Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP) me­nar istäl­let att de som har lagt fall­skyd­den ska ta ett stör­re an­svar för till­sy­nen.

– Vi mås­te öka med­ve­ten­he­ten så att de stads­de­lar och sko­lor ex­em­pel­vis som lagt mat­tor­na för­står ris­ker­na vid sli­tage. Vi fort­sät­ter att se över ris­ker­na, men min be­döm­ning är att så länge de är in­tak­ta ut­gör de ing­en fa­ra.

Vi vill att konst­gräs­mat­tor­na byts ut mot na­tur­gräs.

SKADLIGT? Dra­ken­bergspar­ken är en av de par­ker på Sö­der som har fall­skydd i form av plast­gju­ten gum­mi, nå­got Mat­hi­as Le­ve­born (V) vill änd­ra på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.