Har du sett el­ler hört nå­got?

Södermalmsnytt - - Södermalm -

Akut­grup­pen är en ide­ell för­e­ning som hjäl­per hem­lö­sa, över­giv­na och nöd­li­dan­de kat­ter, främst i Stock­holms­om­rå­det.

Om nå­gon sett el­ler hört någon­ting kan man hö­ra av sig till Akut­grup­pen på te­le­fon­num­mer 070-402 76 12 som kom­mer fö­ra vi­da­re in­for­ma­tio­nen till Inga Blomér.

Notera vil­ken tid och på vil­ken plats och om möj­lig ta en bild.

Vi­da­re har katt­le­tar­gäng­et postat ef­ter­lys­ning­ar i oli­ka grup­per på Fa­ce­book och på hem­si­dan vil­se.nu. Lage Andre­as­son har sagt att hit­te­lö­nen är 500 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.