Där­för tving­as SL sän­ka far­ten på grö­na lin­jen

Södermalmsnytt - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur

Har du ock­så upp­levt att tå­gen på grö­na lin­jen tycks rö­ra sig i sni­gel­fart om morg­nar­na? Då har du rätt. Här är an­led­ning­en.

Det är de tre lin­jer­na som går ihop vid Skärmar­brink och Gull­mars­plan, lin­je 17 från Skarpnäck, lin­je 18 från Fars­ta strand och lin­je 19 från Hag­sät­ra, som just nu går ex­tra trögt på fär­den in mot stan un­der mor­gon­rus­ning­en.

En­ligt SL be­ror det dels på att des­sa spår väx­las ihop med varand­ra, vil­ket gör att fö­rar­na mås­te ta det ex­tra lugnt och in­vän­ta att tå­gen fram­för åker iväg. Det blir helt en­kelt kö.

Års­tids­frå­ga

Men att tå­gen kör lång­sam­ma­re i grund­lä­get be­ror på års­ti­den, för­kla­rar Claes Keis u, press­kom m uni­ka tör på tra­fik­för­valt­ning­en.

– Höst­lö­ven som blå­ser ned på spå­ren mals ned un­der tå­gen till en geg­ga som blir snor­hal, det kan jäm­fö­ras med så­pa. Det blir som en sås. Vi har folk som stä­dar spå­ren så gott det går om nät­ter­na och läg­ger även på en sär­skild pas­ta för bätt­re frik­tion, men det är en lu­rig års­tid, sä­ger han.

För­u­tom kam­pen mot löv­hal­kan får även vat­ten egen­ska­pen att det i sig blir ex­tra halt vid en tem­pe­ra­tur på mel­lan 0 och 5 gra­der, be­rät­tar Claes Kei­su.

Brom­sar ti­di­ga­re

Hal­kan in­ne­bär att fö­rar­na mås­te på­bör­ja in­broms­ning­ar­na ti­di­ga­re än an­nars, vil­ket gör att res­ti­den blir läng­re. Nå­got som är svårt att på­ver­ka en­ligt Claes Kei­su:

– Vi kör pre­cis så myc­ket tra­fik som sy­s­te­met kla­rar av och det är helt en­kelt trångt på spå­ren just nu. Al­ter­na­ti­vet att kö­ra fär­re tåg tror jag in­te re­se­nä­rer­na vill se. Folk får ac­cep­te­ra att åka någ­ra kilo­me­ter lång­sam­ma­re för att kom­ma till job­bet un­der den här pe­ri­o­den på året.

Tra­fik­stock­ning­en är som all­ra störst mel­lan 07.30 och 8.30. När höst­lö­ven slu­tar fal­la och luf­ten blir kal­la­re kom­mer tå­gen ock­så att åka med nor­mal­fart igen, in­ty­gar Claes Kei­su.

På näs­ta si­da kan du lä­sa re­por­ter Sop­hie Stig­furs kom­men­tar till hur den här ar­ti­keln blev till. Vi kör pre­cis så myc­ket tra­fik som sy­s­te­met kla­rar av och det är helt en­kelt trångt på spå­ren just nu. Al­ter­na­ti­vet att kö­ra fär­re tåg tror jag in­te re­se­nä­rer­na vill se.

ARKIVFOTO: ANDRE­AS ENBUSKE

SNORHALT. Tun­nel­ba­ne­spå­ren är ”li­te lu­ri­ga” just nu en­ligt SL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.