Bio Ca­pitol

Södermalmsnytt - - Stockholm -

En kom­bi­ne­rad bi­o­graf och bist­ro på Sankt Eriks­ga­tan. Den Bygg­des 1926 och stäng­des 1985. Öpp­na­de på nytt som­ma­ren 2018 ef­ter en crowd­fun­ding-kam­panj på Kick­star­ter som in­led­des 2016. Bi­o­gra­fen har två sa­long­er med 103 re­spek­ti­ve 82 plat­ser. På pro­gram­met finns bland an­nat mu­si­kal­mån­dag, klas­si­ker­tors­dag och se­ni­or­bio. I no­vem­ber och de­cem­ber vän­tar även jul­bordsvis­ning­ar av den fem tim­mar långa ver­sio­nen av Berg­mans ”Fan­ny och Alex­an­der”. Då ser­ve­ras, för­u­tom film­klas­si­kern, även jul­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.