Grön­blåa vill tillå­ta al­ko­hol i par­ker­na

Snart kan det bli fritt fram att dric­ka bärs i så gott som varen­da park på Sö­der. Det med­de­lar den nya grön­blå ko­a­li­tio­nen, som tar ett steg fram­åt för att in­fö­ra Mal­mö­mo­del­len.

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Sop­hie Stig­fur sop­hie.stig­fur@di­rekt­press.se

Ef­ter makt­skif­tet kan det nu bli fritt fram att dric­ka bärs i så gott som varen­da park och torg på Sö­der­malm. Det med­de­lar den nya grön­blå ko­a­li­tio­nen, som tar ett steg fram­åt för att in­fö­ra Mal­mö­mo­del­len.

I dag rå­der det al­ko­hol­för­bud på 20 av Sö­der­malms torg och par­ker. Men det kan det bli änd­ring på nu. Mo­de­ra­ter­na och Krist­de­mo­kra­ter­na har länge ve­lat av­skaf­fa för­bu­det.

I stäl­let vill man prö­va den så kal­la­de Mal­mö­mo­del­len, där det är för­bju­det att dric­ka om ”för­tä­ring­en för­an­le­der olä­gen­het i frå­ga om ord­ning och nykt­her­het”. Kort och gott: du får dric­ka al­ko­hol – så länge du skö­ter dig. En mo­dell som även Sö­der­malmspo­li­sen lyft ti­di­ga­re.

Ut­val­da test­om­rå­den

När stads­dels­för­valt­ning­en på upp­drag av M och KD nu ut­rett möj­lig­he­ter­na att in­fö­ra Mal­mö­mo­del­len stäl­ler de sig po­si­ti­va, och fö­re­slår att an­vän­da de ytor som idag har natt­ligt för­bud mot al­ko­hol som test­om­rå­den. Det gäl­ler Åsö­ber­get, Få­fäng­an, Vi­ta Ber­gen, Skin­nar­vikspar­ken och Tan­tolun­den. Al­ko­hol­för- Christof­fer Jär­ke­born (M) ord­fö­ran­de för Sö­der­malms stads­dels­nämnd. Mat­hi­as Le­ve­born, (V).

bu­det bör dock fort­satt gäl­la på ex­em­pel­vis skol­går­dar, lek­plat­ser och om­rå­den där al­ko­hol­för­bu­det idag rå­der dyg­net runt – som på Me­dis.

För att för­bu­det ska hä­vas krävs det ett be­slut i kom­mun­full­mäk­ti­ge om att änd­ra i de kom­mu­na­la ord­nings­fö­re­skrif­ter­na. Och för­ra vec­kan klub­ba­de grön­blå sty­rets samt­li­ga par­ti­er ige­nom att lyf­ta frå­gan vi­da­re dit.

– Vi vill att kom­mun­full­mäk­ti­ge ger stads­led­nings­kon- to­ret i upp­drag att ut­re­da det vi­da­re, och an­ser att Sö­der­malm skul­le kun­na bli ett pi­lot­om­rå­de. Vi har myc­ket so­ci­al verk­sam­het här, Sö­de­ran­dan ex­em­pel­vis, som är ute i par­ker­na och rik­tar sig till de ut­sat­ta vil­ket gör Sö­der ex­tra bra läm­pat, sä­ger Christof­fer Jär­ke­born (M) och fort­sät­ter:

– Men jag vill po­äng­te­ra att det här in­te hand­lar om att folk ska su­pa obe­hind­rat över­allt, tvärtom tror vi det ger ökad trygghet och gör det lät­ta­re för po­li­sen. Mer pick­nick­dric­kan­de och mind­re fyl­lor.

Skrat­ta el­ler grå­ta?

Al­la är dock in­te po­si­ti­va. Stads­de­len får kon­ti­nu­er­ligt in med­bor­gar­för­slag om att istäl­let ut­ö­ka al­ko­hol­för­bu­den på Sö­der. Och Mat­hi­as Le­ve­born ( V) är myc­ket kri­tisk.

– Jag vet in­te om jag ska skrat­ta el­ler grå­ta över att MP och Al­li­an­sens förs­ta po­li­tis­ka be­slut till­sam­mans är att öns­ka mer su­pan­de i vå­ra par­ker. Som att nor­ra Eu­ro­pas krog­tä­tas­te om­rå­de skri­ker ef­ter mer al­ko­hol. Den här mo­del­len skul­le tillå­ta po­li­sen att god­tyck­ligt ta bort folk man in­te vill se, vil­ket slår mot de sva­gas­te i sam­häl­let, sä­ger han. I Tan­to rå­der det i dags­lä­get för­bud mot att dric­ka al­ko­hol från mid­natt till kloc­kan 7 på mor­go­nen. Men snart kan det bli fritt fram att klun­ka vin dyg­net runt.

AL­KO­HOL­FÖR­BUD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.