Nyöppnat för öl­nör­dar vid Zin­ken

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Mi­chael Toll mi­chael.toll@di­rekt­press.se

En klas­sisk Sö­der­bu­tik flyt­tar ut – öl och to­bak flyt­tar in.

Ef­ter 40 år i sam­ma lo­kal väl­jer nu El & Di­gi­tal Ser­vice att läm­na sin lo­kal i kors­ning­en Ring­vä­gen/Horns­ga­tan.

An­led­ning­en: Bröd­rost­bran­schen är in­te vad den en gång va­rit.

– Förr i ti­den var al­la bu­ti­ker mer ni­scha­de och man kun­de liv­nä­ra sig på att säl­ja bröd­ros­tar. Så är det in­te läng­re, sär­skilt in­te med att det köps allt mer på nä­tet, sä­ger Pa­trik Stjern­ström som

job­bat i bu­ti­ken i 25 år.

Trog­na kun­der be­hö­ver dock in­te miss­trös­ta. Bu­ti­ken le­ver vi­da­re på Sö­der­malm, när­ma­re be­stämt på Folkun­ga­ga­tan 144.

– Den här nya mind­re lo­ka­len pas­sar oss myc­ket bätt­re. Och vi har näs­tan fått en stör­re verk­stads­lo­kal, sä­ger Pa­trik.

Till Zin­kens­damm flyt­tar nu PGW Pro­duk­ter in, bu­ti­ken som idag hål­ler till på Hö­kens ga­ta vid Mo­se­bac­ke.

Fö­re­ta­get säl­jer bland an­nat mi­kro­bryg­ge­ri- och to- bak­s­pro­duk­ter för hem­ma­fix­a­re.

– Vi kom­mer kun­na er­bju­da mer malt­pro­duk­ter och ett stör­re ut­bud rent ge­ne­rellt, sä­ger bu­tiks­che­fen An­ne­lie Ber­gqvist.

Pla­ne­rad öpp­ning är 24 no­vem­ber.

Vad som ska flytta in vid lo­ka­len vid Mo­se­bac­ke är i dags­lä­get in­te klart. Lo­ka­len ska en­ligt upp­gift re­no­ve­ras, då det reg­nar in.

Vi kom­mer kun­na er­bju­da mer malt­pro­duk­ter och ett stör­re ut­bud rent ge­ne­rellt.

STÄNG­ER. Den gam­la elekt­ro­nik­bu­ti­ken flyt­tar från den pam­pi­ga lo­ka­len vid Zin­ken. In kom­mer nör­dig bryg­ge­ri­bu­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.