Vin­tern kom­mer – få koll på lä­get i tra­fi­ken

Södermalmsnytt - - Södermalmsnytt -

Ska jag, el­ler ska jag in­te, by­ta till vin­ter­däck på bi­len och cy­keln i dag? Den frå­gan har ekat i mitt hu­vud var­je mor­gon den här vec­kan. För nu är det åter­i­gen den ti­den på året då vä­derom­sla­gen är så plöts­li­ga att man var­je gång man kom­mer ut på vägar­na mås­te gö­ra en lätt in­broms­ning för att kon­trol­le­ra ex­akt hur halt det är.

Ibland mås­te man upp­täc­ka sa­ker den hår­da vägen, tän­ker jag li­te kor­kat. Men det är ju pre­cis det man in­te mås­te. I al­la fall in­te om man lär sig av al­la som rul­lat på vägen ti­di­ga­re och gjort de obe­hag­li­ga upp­täck­ter­na åt en.

Det är den enk­la tan­ken bakom vår nya Fa­ce­book­grupp Tra­fi­ken i Stock­holm. Här hjälps vi åt att hål­la koll på allt som rör tra­fi­ken i he­la lä­net.

Kö­er, olyc­kor, av­stäng­ning­ar, ny­byg­gen, blixt­hal­ka, väg­tul­lar, die­sel­för­bud. Ing­et är för stort el­ler för li­tet för att lyf­tas i grup­pen. En del kom­mer vi att ploc­ka upp och gö­ra ny­he­ter av, an­nat kom­mer va­ra mat­nyt­tig in­for­ma­tion för grup­pens al­la med­lem­mar.

Att Fa­ce­book­grup­pen Tra­fi­ken i Stock­holm är ef­ter­läng­tad är ock­så tyd­ligt. På blott fem da­gar har den över 800 med­lem­mar.

Men nu mås­te vi bli fler. För ska den här grup­pen bli bästa in­for­ma­tions­ka­na­len för lä­get i Stock­holms­tra­fi­ken just nu – vil­ket är vår am­bi­tion – mås­te vi ha ögon och öron på varen­da gat­stump i he­la lä­net.

Och som all­tid är vi be­ro­en­de av att du de­lar med dig av det du ser och hör med en bild el­ler film och någ­ra ra­der i grup­pen.

Så lo­var vi att föl­ja upp, få upp­gif­ter be­kräf­ta­de och helt en­kelt gö­ra bra jour­na­li­stik av det.

Vi hörs och ses i grup­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.