Ex­pe­ri­ment­bryg­ge­ri in­vigs i Sjöstan

Södermalmsnytt - - Södermalm -

Det är Nya Car­ne­gie­bryg­ge­ri­et i Ham­mar­by sjö­stad som ons­dag 8 no­vem­ber in­vi­ger sitt ex­pe­ri­men­tel­la bryg­ge­ri Light­bulb. Nu bju­der de in all­män­he­ten till att tes­ta fy­ra nya öl­sor­ter, som bland an­nat in­ne­hål­ler kaf­fe­bö­nor, ris, thai­ba­si­li­ka och ga­lan­gal. Dess­utom ska en Mils­ha­ke-IPA med jord­gub­bar se da­gens ljus för förs­ta gång­en den­na kväll. För­u­tom feed­back från be­sö­kar­na kom­mer man även be om namn­för­slag, där pri­ser ut­lo­vas till de vin­nan­de bi­dra­gen. Inga för­an­mäl­ning­ar krävs, och det går hel­ler in­te att bo­ka bord. Eve­ne­mang­et ac­kom­pan­je­ras av li­ve­mu­sik från Oh Tam­bo. På­går 18.30-23.55 på Ljussling­an 15.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

EXPERIMENT-ÖL. Bärs brygd på thai­ba­si­li­ka, ris och jord­gub­bar – kan det va­ra nå­got mån­ne?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.