Bygg­her­rar lå­ter hus för­fal­la

Södermalmsnytt - - Tyck Om! - Bit­te

För 18 år se­dan köp­te Ei­nar Mats­son Ho­vings Malm­gård. I av­ta­let står att malm­går­den, som är av bygg­nads­min­nes­klass och var­ken får ri­vas el­ler för­vans­kas, skall hål­las i gott skick av kö­pa­ren. Bygg­nads­fir­man har lå­tit hu­set för­fal­la och stads­bygg­nads­kon­to­ret har in­te re­a­ge­rat.

Ett pa­ral­lell­fall är Lind­går­den på Söd­ra Djurgården, som Sta­den sål­de bil­ligt mot att den re­no­ve­ra­des. Istäl­let lät kö­pa­ren bygg­na­den för­fal­la ut­an att an­sva­ri­ga in­grep och när de gjor­de det tillät de riv­ning.

Kul­tur­fas­tig­he­ter­na är vårt ge­men­sam­ma kul­tur­arv. Kul­tur­fas­tig­he­ter i bygg­her­rars vård le­ver far­ligt. Bygg­her­rar vill byg­ga nytt och högt och tjä­na pengar på det - in­te vår­da kul­tur­hus. Nu fö­re­slår fö­re­ta­get att lå­ta flytta hu­set och byg­ga bo­stä­der på hu­sets och träd­går­dens plats. Ock­så en för­vansk­ning. Malm­går­dar låg all­tid i en träd­gård. I det här fal­let finns en del av den sto­ra träd­går­den kvar och bil­dar en oskilj­ak­tig en­het med malm­går­den.

Upp­rus­ta hu­set var­samt istäl­let och an­vänd lo­ka­ler­na till de verk­sam­he­ter som på grund av höga hy­ror in­te kan va­ra kvar i Med­bor­gar­hu­set, Vår te­a­ter, mu­sik, dans, and­ra kul­tur­verk­sam­he­ter samt mö­teslo­ka­ler och ett en­kelt café.

Träd­går­den kan bli en väl­be­höv­lig till­gång för de nya in­vå­na­ra i 1250 lgn i kv. Per­si­kan. Per­si­ko­par­ken på en­dast ca 0,3 ha med två dag­hems­går­dar för 80 barn, två kor­san­de gång­stråk och ett hu­vud­sak­li­gen sten­satt ut­rym­me där­ut­ö­ver kan knap­past kal­las för park.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.