Hur kan ni läg­ga sprut­ut­byte här?

Södermalmsnytt - - Tyck Om! - Fö­re det­ta hem­lös he­ro­in­miss­bru­ka­re sen 17 års ålder, idag när­ma­re 40 år och do­ku­men­te­rat ren i cir­ka 2 år

”Jag läs­te ar­ti­keln i se­nas­te num­ret av lo­kal­blas­kan att nya sprut­by­tet kom­mer att öpp­na i sam­ma hus som me­ta­don/subu­tex-tea­met lig­ger och där jag går se­dan sex år till­ba­ka och läm­nar pro­ver och häm­tar mitt me­ta­don dag­li­gen (vis­ser­li­gen fär­re da­gar nu ef­tersom som jag skö­ter mig och är drog­fri). Men jag blir re­jält för­ban­nad när jag lä­ser om de­ras idi­o­tis­ka jäv­la be­slut!

Hur fan kan man läg­ga det här på sam­ma plats? Där det är me­ning­en att vi ska gå som vill skö­ta oss och kom­ma vi­da­re i li­vet – som tröttnat på hem­lös­het, he­ro­in och överdo­ser – och ha­jat att vi kom­mer lig­ga tre me­ter un­der jord om vi in­te slu­tar. Är det smart att få dit än­nu mer av allt folk som re­dan häng­er där dag­li­gen påtän­da och beck­nar knark och sab­bar för oss som de­fi­ni­tivt in­te vill bli er­bjud­na knark och träf­fa ak­ti­va nar­ko­ma­ner och ”gam­la po­la­re”. Är det me­ning­en att man när man bett om hjälp och fått sin sub­sti­tu­tions­be­hand­ling ska be­hö­va mö­tas av det­ta??

Jag frå­gar in­te er, men vill att ni vi­da­re­be­ford­rar min, och många and­ras, frå­ga till des­sa trång­syn­ta po­li­ti­ker och frå­ga om de an­ser det­ta va­ra ett ge­nom­tänkt val?

För jag vet in­te hur jag kom­mer i kon­takt med dem, och så vill jag att ni frå­gar far­bror läns­man och and­ra som ock­så på­ver­kas i när­om­rå­det om dom an­ser sig vil­ja ha mer påtän­da pun­da­re häng­an­des i par­ken där!?

Nu är jag själv en gam­mal rö­va­re och hjäl­per and­ra i min gam­la livs­si­tu­a­tion och jag har ab­so­lut ing­et emot själ­va verk­sam­he­ten ef­tersom jag använt mig av sam­ma sak stör­re de­len av mitt liv och fak­tiskt levt med blod­smit­ta i 20 år som jag nu är fri ifrån. Så by­tet är enormt vik­tig att ha men IN­TE DÄR!”

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

OMTVISTAT. Här i Ma­ri­a­hu­set på Sö­der­malm ska det nya sprut­ut­by­tet öpp­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.