Olov­li­ga byg­gen vid Vi­ta­bergspar­ken rivs

I tors­dags drog riv­ning­en igång av ute­plat­ser­na som gran­nar byggt i kul­tur­kvar­te­ren vid Vi­ta­bergspar­ken. De är näm­li­gen bygg­da ut­an var­ken bygglov el­ler till­stånd från mar­kä­ga­ren. OLAG­LI­GA UTEPLATSER. ’’Det är en hi­sto­riskt käns­lig mil­jö’’

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Lisa Halldén

I tors­dags drog riv­ning­en igång av ute­plat­ser­na som gran­nar byggt i kul­tur­kvar­te­ren vid Vi­ta­berg- spar­ken. De är näm­li­gen bygg­da ut­an var­ken bygglov el­ler till­stånd från mar­kä­ga­ren.

I fle­ra de­cen­ni­er har gran­nar­na i hu­sen på Malm­gårds­vä­gen 55-61 vid Vi­ta­bergspar­ken ta­git hand om sin träd­gård. Uteplatser har byggts med utekök, trätral­lar, kru­kor och sta­ket. Men nu ska allt bort. I tors­dags bör­ja­de kom­mu­na­la fas­tig­hets­ä­ga­ren Stads­hol­men riv­ning­en.

– Vi för­val­tar ett kul­tur­arv. De fles­ta av vå­ra bygg­na­der är blå­klas­sa­de, den högs­ta kul­tur­hi­sto­ris­ka klass­ning­en, och det gäl­ler bå­de bygg­na­der och mark. Vå­ra hy­res­gäs­ter har in­te rätt att själ­va byg­ga ut­an att få tillå­tel­se från oss som fas­tig­hets­ä­ga­re. Det är vi som står för den gårds­mil­jö som hy­res­gäs­ter­na kan nytt­ja, sä­ger Fredrik Juh­nell, för­valt­nings­chef på Stads­hol­men. Växt fram ge­nom åren Men gran­nar­na på Malm­gårds­vä­gen har all­tid ta­git hand om sin gård, me­nar An­ne­lie Roos som bor i hu­set. Träd­går­den har växt fram ge­nom åren och det har ald­rig ti­di­ga­re va­rit ett pro­blem. Lust­hu­set som står där räd- da­des till ex­em­pel dit på 60-ta­let när det revs på Nor­ra Ham­mar­by­ham­nen och ett sta­ke­tet vid ett av trädäc­ken på höj­den bygg­des ef­ter att An­ne­lie Roos i fle­ra år sagt till hy­res­vär­den att det be­höv­des för barn­sä­ker­he­ten.

– Men det var ing­en som bryd­de sig om så till slut bygg­de vi det själ­va. Så har det all­tid va­rit här på går­den. Vi skö­ter det här själ­va, med en tyst över­ens­kom­mel­se om att det är okej, sä­ger hon.

Men den tys­ta över­ens­kom­mel­sen är ingen­ting som Stads­hol­men skri­ver un­der på.

– Ing­en har rätt att byg­ga nå­got på nå­gon an­nans mark ut­an mar­kä­ga­rens till­stånd och ut­an bygglov. Dess­utom lig­ger det i vårt upp­drag att skyd­da ett kul­tur­arv. Vi har haft en träd­gårds­an­tik­va­rie som gjort en hi­sto­risk in­ven­te­ring av Malm­gårds­vä­gen. Det är en väl­digt hi­sto­riskt käns­lig mil­jö som vi har att för­hål­la oss till, sä­ger Fredrik Juh­nell.

Hy­res­gäs­ter­na blev in­for­me­ra­de om att de­ras uteplatser skul­le ri­vas in­nan som- ma­ren och ett sam­rådsmö­te hölls i ok­to­ber för att de bo­en­de skul­le få tyc­ka till om träd­går­den.

– Vi vill för­sö­ka få till en gård med uteplatser och de funk­tio­ner som hy­res­gäs­ter- na öns­kar till vå­ren. Vi har lagt pla­ne­ring­en på ett så­dant sätt så att hy­res­gäs­ter­na in­te va­rit ut­an en ute­plats, sä­ger Fredrik Juh­nell.

Jag tyc­ker det är helt ga­let. Vi har en le­van­de träd­gård där al­la sam­sas, var­för ska man ri­va bort det?

Kon­kre­ta be­sked Men An­ne­lie Roos vill ha mer kon­kre­ta be­sked om vad som ska er­sät­ta de uteplatser gran­nar­na själ­va byggt.

– Jag tyc­ker det är helt ga­let. Vi har en le­van­de träd­gård där al­la sam­sas, var­för ska man ri­va bort det? Det är en sak om det är skrä­pigt men här är snyggt och fint. Vi har stads­vand­ring­ar här var­je som­mar för att vi har så vac­ker träd­gård, sä­ger hon.

Stads­hol­men ha­de ini­ti­alt gett hy­res­gäs­ter­na fram till 15 sep­tem­ber att ta bort det som byggts. Men än så länge har ba­ra en gran­ne själv ta­git bort sin ute­plats. An­ne­lie Roos kän­ner att de körts över.

– To­nen har va­rit så hård, vad kom hård­he­ten ifrån? Det känns in­te som om de lyss­nar på oss, de pra­tar till oss som om vi vo­re barn, sä­ger hon.

De bo­en­de har byggt upp träd­går­dar­na un­der lång tid. Men ute­plat­ser­na har var­ken bygglov el­ler till­stånd av mar­kä­ga­ren. HEMMABYGGE. FO­TO: PRI­VAT

RÄDDAT.En fö­re det­ta hy­res­gäst bygg­de upp lust­hu­set i träd­går­den. Han räd­da­de det från riv­ning på Nor­ra Ham­mar­by­ham­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.