Ab­di­wa­hab gör skill­nad för ny­an­län­da på Vin­ter­tul­len

”Al­la kan bli so­ci­o­no­mer, men so­ci­al­ar­be­ta­re är man från hjär­tat”. Det sä­ger Ab­di­wa­hab Jir­de – pro­jekt­sam­ord­na­ren på Södermalm som gör mer än ba­ra sam­ord­nar.

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Text: Lisa Halldén | Fo­to: Sacharias Källdén

–H af­far man bar­nen, då haf­far man för­äld­rar­na, sä­ger Ab­di­wa­hab Jir­de och öpp­nar en li­ten plåtask, till bred­den full av go­dis.

– Och så här haf­far man bar­nen, sä­ger han med ett skratt.

Vi är i hans kon­tor, på fjär­de vå­ning­en på Vin­ter­tul­len, äldre­bo­en­det på Södermalm som blev bo­en­de för ny­an­län­da för ett år se­dan. På väg­gar­na har han sig­ne­ra­de MMA-bil­der – ”jag är ett stort fan” – och i bok­hyl­lan står det ro­ma­ner av bland an­nat The­o­dor Kal­li­fa­ti­des, Marianne Fred­riks­son och Dan Brown. Det är böcker som Ab­di­wa­hab har fått från oli­ka håll och som de som kom­mer på be­sök kan lå­na. Men of­tast kom­mer bar­nen för go­di­set.

– Det vik­ti­ga är att de kän­ner sig väl­kom­na. Och det är bar­nen och kvin­nor­na som mås­te lyf­tas fram. Är kvin­nor­na star­ka så byg­ger det fa­mil­jen. En mam­ma som mår bra ger en fa­milj som mår bra. Men för att kun­na

må bra be­hö­ver många som bor på Vin­ter­tul­len hjälp, me­nar han.

– Al­la har sa­ker i ryggsäc­ken. Mitt jobb är att rät­ta till ryggsäc­ken så att den in­te blir så tung, sä­ger han.

En fa­milj han har hjälpt med ryggsäc­ken är Obah Shi­ek och Maw­lid Us­man, med bar­nen Ifrah, fem år, och

Det han har gjort för oss i fa­mil­jen, det är för stort för ord.

Ay­an­le, ett år.

De har flytt från Eti­o­pi­en och flyt­ta­de in i Vin­ter­tul­len i som­ras. Ing­en av dem kan lä­sa el­ler skri­va och på grund av järn­brist un­der gra­vi­di­te­ten har Ay­an­le en med­född hjärn­ska­da.

– När de kom hit ha­de de in­te or­dent­lig me­di­cin till den här lil­la grab­ben. Han ha­de 30 kram­per om da­gen, han var näs­tan apa­tisk. Och tit­ta, nu sit­ter han här och skrat­tar. Det finns hjälp att få men man mås­te ve­ta var man ska vän­da sig, sä­ger Ab­di­wa­hab.

Or­den stoc­kar sig i hal­sen när Ay­an­les pap­pa Maw­lid ska be­rät­ta om Ab­di­wa­hab.

– Det han har gjort för oss i fa­mil­jen, det är för stort för ord.

Han tar ett djupt an­de­tag och fort­sät­ter.

– Han har va­rit ett stöt­te­pe­la­re för mig un­der min tid i Sve­ri­ge, han har va­rit en le­da­re för en blind män­ni­ska. Jag är tack­sam över att en så­dan män­ni­ska har kom­mit in i mitt liv, sä­ger han.

Hans ord får tå­rar­na att rin­na ned­för kin­der­na på Ab­di­wa­hab.

– Det är det här som är driv­kraf­ten, att hjäl­pa ut­sat­ta män­ni­skor. Om jag in­te hjäl­per dem, vem kom­mer då gö­ra det? Jag kan in­te släp­pa dem, sä­ger han. Hjäl­pen som be­hövs

är of­ta prak­tisk – pap­per som ska skri­vas på, in­tyg som ska sam­las in, kon­tak­ter som ska tas – men li­ka of­ta hand­lar det om att hål­la an­dan up­pe när fru­stra­tio­nen väx­er.

Till ex­em­pel hos Ab­dul­la­tif Sha­ra­bi från Sy­ri­en. Han tyc­ker att Stock­holm är fel plats för ho­nom, ef­tersom det här finns mäng­der av svens­kar som kon­kur­re­rar om jobb och bo­stä­der.

– Vi flyt­ta­des hit från Värm­land och där ha­de jag jobb, som över­sät­ta­re. Här bor vi fy­ra vux­na i ett rum och det är svårt att få jobb. Jag ha­de haft fler möj­lig­he­ter om jag ha­de kun­nat bo kvar i Värm­land, sä­ger han.

Sy­s­te­men för in­teg­ra­tion och mi­gra­tion har ut­ma­ning­ar, det hål­ler Ab­di­wa­hab hål­ler med om. Men det är vik­tigt att ve­ta att var­je steg le­der fram­åt.

– Har du vil­jan så kla­rar du dig i Sve­ri­ge. Här har vi trygg­het, tak över hu­vu­det och mat i ma­gen. Det finns ut­ma­ning­ar men det är ett fan­tas­tiskt

GLÄD­JE. ”Jag be­hö­ver in­te sy­nas. Men mitt jobb ska sy­nas”, sä­ger Ab­di­wa­hab Jir­de, pro­jekt­sam­ord­na­re på Vin­ter­tul­len. Här till­sam­mans med Ham­da Her­si, Ba­dul Has­sen och Maw­lid Us­man.

”Jag är så glad att jag får be­rät­ta för Ab­di­wa­hab Jir­de hur myc­ket han be­tytt för vår fa­milj” sä­ger Maw­lid Us­man, här till­sam­mans med sin fru Obah Shi­ek och bar­net Ay­an­le, ett år. STÖD.

Att se till att de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na ef­ter­levs har all­tid va­rit Ab­di­wa­hab Jir­de driv­kraft. När han själv kom till Sve­ri­ge som 21-åring från So­ma­lia ham­na­de han i en flyk­tingsluss i Kal­mar. ”Det var in­te en män­ni­sko­vär­dig plats. Så vi or­ga­ni­se­ra­de oss och pro­te­ste­ra­de. Jag vill att de jag mö­ter ska ta styr­ka från sånt, att in­te ta nå­gon skit. Vi är flyk­ting­ar men vi har mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter”, sä­ger Ab­di­wa­hab. STREJK.

Ab­di­wa­hab Jir­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.