SNOTTY – TROTS ALLT

Jo­han Murén är stam­mi­sen som ska för­vand­la gam­la Can­ti­na Re­al i Hornstull till ’’ett Snotty som det är me­ning­en att Snotty ska va­ra’’.

Södermalmsnytt - - Sidan 1 -

Till ex­em- pel vill jag byg­ga upp bra relationer med de som bor i hu­set re­dan från bör­jan.

Mot al­la odds – Snotty åter­upp­står. Och den­na gång är det på rik­tigt. Tu­rer­na har va­rit många kring den po­pu­lä­ra kro­gen på Skå­ne­ga­tan.

Ef­ter lång­drag­na kon­flik­ter med hy­res­vär­den stod det i bör­jan av året klart att kro­gen skul­le flyt­ta till Can­ti­na Re­als gam­la lo­ka­ler på Bergsunds­strand vid Hornstull. Men när Snotty se­dan in­te fick ser­ve­rings­till­stånd för den nya kro­gen trött­na­de äga­ren Sten Tjä­der.

– Jag vill in­te fort­sät­ta när det är så­här, sa han till Sö­der­malmsnytt.

Då tän­de det till hos Snot­ty­s­tam­mi­sen Jo­han Murén.

– Jag har tänkt länge att jag skul­le ge mig in i det här. Men nu vil­le jag skyn­da på pro­ces­sen. Så jag ska­ka­de liv i vår Fa­ce­book­grupp Räd­da Snotty och det vi­sa­de sig att det finns ett stort in­tres­se att få hjäl­pa till, bå­de prak­tiskt och eko­no­miskt, sä­ger han.

Pla­nen var att sam­la ihop peng­ar för att snabbt kun­na star­ta ett ak­tie­bo­lag och ta över drif­ten av Snot­tys vid Hornstull. Re­dan ef­ter någ­ra da­gar ha­de 25 000 kro­nor sam­lats in.

Jo­han Murén kom­mer va­ra an­sva­rig, men Sten Tjä­der kom­mer fin­nas kvar i bak­grun­den, för att bi­dra med råd.

Och nu ry­ker bygg­dam­met i lo­ka­ler­na vid Bergsunds­strand. I käl­la­ren på Can­ti­na Re­als gam­la lo­ka­ler har väg­gar knac­kats ner, ba- ren ska flyt­tas till ena lång­sidan och en scen ska byg­gas.

– När man ser det här för­står man att jag in­te kan sä­ga pre­cis när vi ska öpp­na. Det är så myc­ket som ska gö­ras och så många sa­ker som kan stäl­la till för­se­ning­ar. Men vi hop­pas på öpp­ning in­nan som­ma­ren. Det är så ex­akt som jag vå­gar va­ra, sä­ger Jo­han Murén.

Vad det kom­mer bli är där­e­mot in­te li­ka osä­kert.

– Det ska bli ett Snotty som det var me­ning­en att Snotty ska va­ra. Vi ska ha li­ve­s­pel­ning­ar, bra mat, kanske små re­le­a­se­fes­ter för lit­te­ra­tur och konst. Det blir ett en­tu­si­ast­dri­vet kul­tur­hus, sä­ger han.

Nu vän­tar Jo­han Murén på ut­skänk­nings­till­stånd. God­känd av hy­res­vär­den är han re­dan och han hop­pas att de pro­blem som kan­tat gam­la Snot­tys väg ska kun­na bi­dra med lär­do­mar till ny­kom­ling­en.

– Jag har lärt mig att pej­la lä­get i för­väg och in­te ta sa­ker för gi­vet. Till ex­em­pel vill jag byg­ga upp bra relationer med de som bor i hu­set re­dan från bör­jan. Det är vik­tigt att de har för­tro­en­de för oss, sä­ger han. Lisa Halldén

PEPPAD. FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN Snot­ty­s­tam­mi­sen Jo­han Murén tar över den po­pu­lä­ra kro­gen och öpp­nar i Hornstull, trots allt.

Det är myc­ket kvar att gö­ra in­nan det kan öpp­na. UTRIVET.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.