De­fi­ni­tivt nej till öl­tält på Zin­ken

Södermalmsnytt - - Sidan 1 -

Ba­jen ban­dy vän­tas bli ett topp­lag i ban­dyns elit­se­rie i vin­ter. Men den som vill ta en öl på hem­ma­mat­cher­na får sö­ka sig nå­gon an­nan­stans. Zin­ken­täl­tet, som för­ra året in­bring­a­de en halv mil­jon i in­täk­ter åt Ham­mar­by ban­dy, går från öl­tält till ”fa­mil­je­tält” med fi­ka. Det rap­por­te­rar saj­ten Ban­dy­puls.

Ham­mar­by blev ti­di­ga­re i år av med ser­ve­rings­till­stån­det för Zin­ken­täl­tet, där publi­ken kun­nat hand­la öl på klub­bens hem­ma­mat­cher på Zin­kens­damm. Klub­ben hop­pa­des kun­na lö­sa det med en ex­tern part, men även där fick man nej då id­rotts­för­valt­ning­en in­te kan hy­ra ut ett tält till en så­dan verk­sam­het.

– Vi fast­na­de i nå­gon slags kom­mu­nal by­rå­kra­ti som vi tyc­ker är ab­surd. I bot­ten är det ju vår eko­no­mis­ka histo­rik som lig­ger bakom, men den har vi ju sa­ne­rat och kom­mit en väl­digt bra bit med nu, sä­ger Jan Hen­riks­son, ord­fö­ran­de i Ham­mar­by Ban­dy AB till Ban­dy­puls.

Trots att Ham­mar­by en­ligt reg­ler­na in­te kan få ett nytt till­stånd på tre år så har klub­ben in­te helt gett upp hop­pet för att åter kun­na dri­va sin kas­sa­ko.

– Jag hop­pas ju än­då nå­gon­stans att man ska kom­ma till in­sikt och att man kan om­prö­va ett be­slut. Men om det sker un­der sä­song­en el­ler se­na­re, det vet jag in­te, sä­ger Jan Hen­riks­son. Jo­hann Ber­nö­vall

Trots ido­ga för­sök så får Ham­mar­by ban­dy ing­et till­stånd att säl­ja öl på Zin­kens­damm i vin­ter. FÅR NEJ. ARKIVFOTO: ANDRE­AS ENBUSKE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.