Ko­a­li­tio­nen in­le­der sam­tal om mak­ten i Hud­dinge

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - HUD­DINGE Henrik Lindstedt

Trots att Mo­de­ra­ter­na var ett av de par­ti­er som tap­pa­de mest i Hud­dinges kom­mun­val pla­ne­rar par­ti­et att fort­sät­ta re­ge­ra.

Den mo­de­rat­led­da ko­a­li­tio­nen som har styrt Hud­dinge den se­nas­te man­dat­pe­ri­o­den pla­ne­rar att sit­ta kvar vid mak­ten. Det­ta trots att Mo­de­ra­ter­na tap­pa­de stöd i kom­mun­va­let.

– Vi har haft ett bra sam­ar­be­te som har va­rit vik­tigt för Hud­dinges ut­veck­ling och vi in­le­der nu för­hand­ling­ar för att kun­na fort­sät­ta le­da Hud­dinge till­sam­mans, sä­ger Da­ni­el Dron­jak (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Hud­dinge, i ett press­med­de­lan­de.

De sex ko­a­li­tions­par­ti­er­na (Mo­de­ra­ter­na, Li­be­ra­ler­na, Krist­de­mo­kra­ter­na, Cen­ter­par­ti­et, Drev­vi­ken­par­ti­et och Hud­dinge­par­ti­et) är i mi­no­ri­tet i Hud­dinges kom­mun­full­mäk­ti­ge, med en­dast ett man­dat. To­talt öka­de dock stö­det för ko­a­li­tio­nen som även för­ra man­dat­pe­ri­o­den styr­de i mi­no­ri­tet.

I va­let gick de mind­re ko­a­li­tions­par­ti­er­na fram­åt. Där­med fick ko­a­li­tio­nen ett ex­tra man­dat. Ko­a­li­tio­nen är med si­na 30 man­dat en­dast ett man­dat från ma­jo­ri­tet.

SD pas­siv våg­mäs­ta­re

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na var det par­ti som stärk­te sitt stöd mest i Hud­dinge. De har där­e­mot in­te med­de­lat någ­ra pla­ner på att för­sö­ka tvinga fram in­fly­tan­de av den mo­de­rat­led­da ko­a­li­tio­nen. Pre­cis som för­ra man­dat­pe­ri­o­den har våg­mäs­tar­par­ti­et an­ting­en tänkt rös­ta för de för­slag de tyc­ker är mest i lin­je med de­ras po­li­tik el­ler läg­ga ner si­na rös­ter.

Men So­ci­al­de­mo­kra­ter­na tror in­te att lop­pet är kört. Par­ti­ets fö­re­trä­da­re är in­te in­bjud­na till sam­ta­len med ko­a­li­tions­par­ti­er­na, men de kom­mer fort­sät­ta di­a­lo­ger med en­skil­da par­ti­er för att för­sö­ka bil­da en block­ö­ver­skri­dan­de ma­jo­ri­tet.

– I ett lä­ge där ing­et tra­di­tio­nellt block har fått egen ma­jo­ri­tet, SD har stärkt sin våg­mäs­tar­roll och Jim­mie Åkes­son har va­rit tyd­lig med att par­ti­et ska krä­va po­li­tiskt in­fly­tan­de tog vi da­gen ef­ter va­let ini­ti­a­tiv till sam­tal med samt­li­ga par­ti­er för­u­tom SD. Des­sa sam­tal har förts i en kon­struk­tiv an­da och vi so­ci­al­de­mo­kra­ter är fort­satt över­ty­gan­de om att ett block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­te där SD in­te får po­li­tiskt in­fly­tan­de vo­re det bäs­ta för Hud­dinge, vil­ket den lo­ka­la opi­ni­ons­mät­ning vi har gjort visar att Hud­dinge­bor­na ock­så an­ser, sä­ger Sa­ra He­el­ge Vik­mång (S), grupple­da­re och op­pos­tions­råd.

I press­med­de­lan­det med­de­lar ko­a­li­tions­par­ti­er­na att de är öpp­na för sam­ar­be­ten över block­grän­sen ”i sak­frå­gor som är vik­ti­ga för Hud­dinges ut­veck­ling”.

Vi in­le­der nu för­hand­ling­ar för att kun­na fort­sät­ta le­da Hud­dinge till­sam­mans.

fto­talt an­tal man­dat: 61 fko­a­li­tio­nen (Mo­de­ra­ter­na, Li­be­ra­ler­na, Cen­ter­par­ti­et, Krist­de­mo­kra­ter­na, Hud­dinge­par­ti­et och Drev­vi­ken­par­ti­et): 30 fs­ve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na:7fröd­grö­na: 24 Man­dat­för­del­ning

FOTO: CLAUDIO BRITOS

DA­NI­EL DRON­JAK (M) VILLFORT­SÄT­TA RE­GE­RA... men Sa­ra He­el­ge Vik­mång (S) har in­te gett upp hop­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.