Kvin­nor fram­krys­sa­de i kom­mun­va­let

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

Karl Hen­riks­son är en av Hud­dinges mest ru­ti­ne­ra­de po­li­ti­ker. Han är krist­de­mo­kra­ter­nas första­namn på lis­tan och har va­rit kom­mu­nal­råd och se­dan 2010 är han dess­utom lands­tings­po­li­ti­ker.

Men när par­ti­ets väl­ja­re i Hud­dinge får väl­ja är det den so­ci­o­no­men Step­ha­nie Hans­son som gäl­ler. I kom­mun­va­let fick hon så flest per­son­kryss av al­la Kd-väl­ja­re.

Ka­mi­le Ün­ver (S) från Vår­by, som är ny i po­li­ti­ken, gick för­bi 10 namn på lis­tan och blev tred­je po­pu­lä­ras­te S-po­li­ti­kern.

En av de mest im­po­ne­ran­de per­son­kam­pan­jer­na är an­nars Nujin Alaca­beks. Hen­nes namn krys­sa­des på 11 pro­cent av Väns­ter­par­ti­ets rös­ter och fick näs­tan li­ka många kryss som Sa­ra He­el­ge Vik­mång som le­der kom­mu­nens störs­ta par­ti.

FOTO: SA­RA RINGSTRÖM

POPULÄR. Nujin Alaca­bek (V) fick 610 per­son­rös­ter i kom­mun­va­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.