Åt­gär­der ef­ter skjut­ning­ar­na: syn­li­ga po­li­ser och säl­lis hem

Fri­tids­le­da­re föl­jer unga hem och ung­doms­går­den kom­mer stänga ti­di­ga­re på kväl­len ef­ter den se­nas­te skjut­ning­en i Fle­mings­berg. Kom­mu­nen age­rar på fle­ra fron­ter för att fånga upp oron bland de unga när jämn­å­ri­ga skjuts.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - FLE­MINGS­BERG Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­rik.lindstedt@di­rekt­press.se

I vec­kan sköts än­nu en ton­å­ring i Fle­mings­berg. Den här gång­en vid halv tio-ti­den i de mest cen­tra­la de­lar­na av om­rå­det, strax ut­an­för kyr­kan och ung­doms­går­den, vid plat­sen som kal­las Fre­dens ri­ke.

Många unga per­so­ner från om­rå­det blev vitt­nen till hän­del­sen, den tred­je gång­en på tre vec­kor som en ung kil­le med kopp­ling till om­rå­det skjuts.

Den 17-åri­ga kil­len sköts i be­nen och tog sig se­dan av egen kraft till den när­lig­gan­de akut­mot­tag­ning­en på Hud­dinge sjuk­hus. Han är känd hos po­li­sen se­dan ti­di­ga­re.

– Han in­går i de kri­mi­nel­la struk­tu­rer­na i Fle­mings­berg. Det är na­tur­ligt­vis bå­de tra­giskt och all­var­ligt men in­te så för­vå­nan­de. Det är in­te vem som helst som blir skju­ten, sä­ger Man­ne Jöns­son, lo­kal­po­lis­chef i Hud­dinge.

Av­vi­sa­des från aku­ten

Po­li­sen star­ta­de un­der mån­dags­kväl­len en tek­nisk un­der­sök­ning och höll fle­ra för­hör. De fick ock­så ryc­ka in och av­vi­sa per­so­ner som stör­de ord­ning­en på akut­mot­tag­ning­en ef­ter hän­del­sen.

Re­dan da­gen ef­ter mås­te de and­ra unga i om­rå­det för­sö­ka fort­sät­ta le­va li­vet som van­ligt, med vetska­pen om att en kil­le i de­ras ål­der bli­vit skju­ten på plat­sen de of­ta be­sö­ker vid en tid­punkt där de li­ka gär­na själ­va kun­de va­rit där. Vem tar hand om den oron?

Ska­par ak­ti­vi­te­ter

Fri­tids­le­dar­na på Ung­zon Fle­mings­berg är någ­ra av dem. Kom­mu­nens ung­doms­chef An­na Maria Berg­man be­to­nar vik­ten av att fort­sät­ta med det de gör bäst, att ska­pa en trygg plats med ro­li­ga ak­ti­vi­te­ter för de unga.

– Om ung­do­mar kom­mer till mö­tes­plat­sen och gör ro­li­ga sa­ker till­sam­mans, då kom­mer de här frå­gor­na upp na­tur­ligt. Då finns vå­ra ung­doms­le­da­re där och kan lyss­na, be­kräf­ta och ta ung­do­mar­nas be­rät­tel­ser på all­var, sä­ger hon.

Er­bju­der säll­skap hem

Ung­doms­går­den i Fle­mings­berg kom­mer er­bju­da al­la ung­do­mar säll­skap hem till dör­ren av en fri­tids­le­da­re. De kom­mer ock­så stänga ti­di­ga­re på kväl­lar­na.

– Kri­mi­nel­la grup­per ten­de­rar att sam­la sig på mör­ka ic­ke­plat­ser. Det kan vi in­te lå­ta Gu­la gång­en va­ra. Belys­ning­en där har va­rit för då­lig all­de­les för länge. Först när vi får upp or­dent­lig be­lys­ning i gu­la gång­en kan vi åter­gå till nor­ma­la öp­pet­ti­der, sä­ger An­na Maria Berg­man.

So­ci­al­tjäns­ten har lagt i en ex­tra väx­el ef­ter skjut­ning­ar­na och satt in ex­tra per­so­nal i om­rå­det. Mo­bi­la tea­met, kom­mu­nens fält­sek­re­te­ra­re som job­bar för att fånga upp ung­do­mars pro­blem, fo­ku­se­rar just nu på att va­ra i sko­lan un­der dag­tid.

– Mo­bi­la tea­met räc­ker in­te till i ett så­dant här lä­ge, så vi har för­stärkt med so­ci­al­tjäns­tens per­so­nal i and­ra are­nor där ung­do­mar finns och un­der kväl­lar­na, sä­ger Yvon­ne Kokko­la, chef för in­di­vi­doch fa­mil­je­omsorg på so­ci­al­för­valt­ning­en.

Öns­kar ökad närvaro

Sam­ti­digt ar­be­tar An­nersta­sko­lan, där många av Fle­mings­bergs unga går, på med si­na van­li­ga re­sur­ser i form av ku­ra­to­rer och skolskö­ters­kor.

Men var­ken po­li­sen el­ler de an­sva­ri­ga på kom­mu­nen tror att de­ras ar­be­te kom­mer räc­ka. Det krävs en ökad närvaro av vux­na i om­rå­det, me­nar de. Där­för bjöds det i för­ra vec­kan in till ett mö­te för att få igång natt­vand­ring.

– Ty­värr kom ing­en från om­rå­det till natt­vand­ring­en för­ra hel­gen. Po­li­sens vo­lon­tä­rer och per­so­nal från kom­mu­nen var ute. Men det är fle­ra som jag har kon­takt med som har re­a­ge­rat på oro­lig­he­ter­na och vill en­ga­ge­ra sig. Så nu hop­pas vi på upp­slut­ning på fre­dag, sä­ger Ca­ta­ri­na Kloc­ke­rud, sä­ker­hets­sam­ord­na­re på kom­mu­nen.

Det är in­te vem som helst som blir skju­ten.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

nu stöt­tar kom­mu­nen upp för att få igång natt­vand­ring i Fle­mings­berg. Om du är in­tres­se­rad av att med­ver­ka an­vänd kon­takt­for­mu­lä­ret på hud­dinge.se/natt­vand­ring. LI­VET FORT­SÄT­TER. På Ung­zon i Fle­mings­berg job­bar de för att ska­pa en trygg plats för ung­do­mar.

POLISNÄRVARO. Po­li­sen har för­stärkt med per­so­nal från and­ra om­rå­den för att kun­na pat­rul­le­ra me­ra i Fle­mings­berg.

STÄNGER TI­DI­GA­RE. Ef­ter vec­kans skjut­ning kom­mer Ung­zon stänga ti­di­ga­re på kväl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.