Nä­rings­li­vet ger Hud­dinge re­kord­lågt be­tyg

Ald­rig ti­di­ga­re har Hud­dinge le­gat så långt ner på Svenskt nä­rings­livs rank­ning av fö­re­tagskli­ma­tet i lan­dets kom­mu­ner. – Vi är gi­vet­vis in­te nöj­da. Vi vill lig­ga i topp, sä­ger Andre­as Fo­gelqvist, nä­rings­livs­stra­teg på Hud­dinge kom­mun.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - HUD­DINGE Hen­rik Lindstedt

Var­je år ge­nom­för Svenskt nä­rings­liv en en­kät­un­der­sök­ning för att ta re­da på vad de­ras med­lem­mar an­ser om kom­mu­nen de ver­kar i. För­ra året klätt­ra­de Hud­dinge starkt i rank­ning­en och blev 80:e bäs­ta kom­mun. Men i år tap­par kom­mu­nen kraf­tigt – he­la 55 pla­ce­ring­ar.

En­dast 41 pro­cent av de sva­ran­de tyc­ker att fö­re­tagskli­ma­tet i Hud­dinge är bra.

Fö­re­ta­gar­na har bli­vit mer miss­nöj­da i tio av tolv ka­te­go­ri­er. All­ra mest ökar miss­nö­jet med tillämp­ning­en av la­gar och reg­ler. Där tap­par kom­mu­nen 102 pla­ce­ring­ar och ham­nar där­med på plats 229 av 290. De är ock­så i all­män­het mind­re nöj­da med kom­mu­nens ser­vice.

– Vi är gi­vet­vis in­te nöj­da, vi vill ju lig­ga i topp. Men den här un­der­sök­ning­en gjor­des ock­så i bör­jan av året, in­nan vi riv­star­ta­de vårt för­bätt­rings­ar­be­te, sä­ger Andre­as Fo­gelqvist, nä­rings­livs­stra­teg på kom­mu­nen.

I vå­ras drog kom­mu­nen igång sats­ning­en ”100 fö­re­tag på 100 da­gar” då po­li­ti­ker och re­pre­sen­tan­ter från för­valt­ning­en gjor­de fö­re­tags­be­sök. Snart lan­se­rar kom­mu­nen en fö­re­ta­gar­pa­nel för att snab­ba­re kun­na bol­la frå­gor med re­pre­sen­tan­ter från Hud­dinges nä­rings­liv.

Andre­as Fo­gelqvist po­äng­te­rar ock­så att det här är en en­kät­un­der­sök­ning med 131 sva­ran­de. I kom­mu­nen finns runt 10 000 re­gi­stre­ra­de fö­re­tag.

”Fan­tas­tiskt år bakom oss”

Nä­rings­liv­che­fen Pia Fors­berg är in­te nöjd med re­sul­ta­tet, men väg­rar ta­la om ett miss­lyc­kan­de.

– Vi har ett fan­tas­tiskt år bakom oss. Det här mås­te stäl­las jäm­te att Hud­dinge blev årets kom­mun på fas­tig­hets­ga­lan och att Sve­ri­ges störs­ta kon­tor­se­ta­ble­ra­re, Fa­be­ge, gör en stor­sats­ning i Fle­mings­berg, sä­ger hon.

Job­bar hårt

Men hon vill än­då att kom­mu­nen job­bar hårt med att kom­pe­tens­ut­veck­la sin per­so­nal.

– Vi är en kom­mun som väx­er och det kom­mer in ny per­so­nal he­la ti­den. Där­för mås­te vi job­ba med det här lö­pan­de. Allt in­ternt ar­be­te mås­te bli bätt­re. Be­mö­tan­det och ser­vicen mås­te bli bätt­re och vi be­hö­ver ha ef­fek­ti­va­re hand­lägg­nings­ti­der.

Allt in­ternt ar­be­te mås­te bli bätt­re.

FO­TO: FRI­DA WÄNELÖF FO­TO: MOSTPHOTOS/HUD­DINGE KOM­MUN

BASAR. Pia Fors­berg, nä­rings­livs­chef i Hud­dinge.är or­ga­ni­sa­tio­nen Svenskt Nä­rings­liv som ran­kar kom­mu­ner­nas fö­re­tagskli­mat. Rank­ning­en byg­ger till två tred­je­de­lar på en en­kät­un­der­sök­ning till fö­re­ta­gen (un­der pe­ri­o­den ja­nu­a­ri-april) 2018 och yt­ter­li­ga­re en tred­je­del sta­tistik från SCB och kre­ditupp­lys­nings­fö­re­ta­get UC.10 000 FÖ­RE­TAG. I kom­mu­nen finns runt 10 000 re­gi­stre­ra­de fö­re­tag. 131 fö­re­ta­ga­re sva­ra­de på Svenskt nä­rings­liv en­kät.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.