Nu stänger den an­ri­ka mac­ken på Hud­ding­e­vä­gen

Las­se och Ber­ra har en mack ihop. Las­se och Ber­ra har ett liv ihop... Men in­te läng­re i Hud­dinge. I dag blir den äls­ka­de mac­ken vid Hud­ding­e­vä­gen au­to­mat­sta­tion. Ber­til ”Ber­ra” Hul­tin be­rät­tar histo­ri­en om mac­ken som va­rit in­om fa­mil­jen se­dan året han fö

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - HUD­DINGE Text: Hen­rik Lindstedt

N ä så synd! Ett av få stäl­len man verk­li­gen fick hjälp på! Många mac­kar kan ingen­ting mer än säl­ja korv och go­dis.”

Ny­he­ten om att Las­se och Ber­ra Hul­tins Okq8-mack i hör­net Hud­ding­e­vä­gen–björ­kängs­vä­gen går i gra­ven har ta­gits emot med sorg i de lo­ka­la grup­per­na på Fa­ce­book. Många be­skri­ver den som den sista rik­ti­ga mac­ken. Här vet de mer om hyd­raul­ol­ja och kons­ten att by­ta en strål­kas­tar­lam­pa än skill­na­den på ki­el­ba­sa och cho­ri­zo.

– Vi har fått mas­sor av kredd. De tyc­ker att vi är som en rik­tig gam­mal he­der­lig mack. Vi by­ter lam­por, vindru­te­tor­ka­re och hjäl­per till att tan­ka. Det har ju bli­vit väl­digt tunt med det hos dagens mac­kar, sä­ger Ber­til ”Ber­ra” Hul­tin.

En kund läm­na­de en Saab här på hör­net. Men när vi skul­le kö­ra in den i verk­sta­den så var den plöts­ligt bor­ta.

I fa­mil­jen se­dan 1964

”Trist. Där tan­ka­de jag ol­je­blan­dat med hjälp av en hand­pump till mop­pen för siså­där 55 år se­dan. Ka­non­mack då med !!!! ”

När mac­ken bygg­des i bör­jan av 60-ta­let var det en Gulf-mack. 1964, sam­ma år som Ber­ra föd­des, tog pap­pa Björn tog över som fran­chi­se­ta­ga­re.

– När vi fick hö­ra att vår mack ska bli en au­to­mat­sta­tion kän­des det väl­digt kons­tigt att allt ba­ra ska för­svin­na. Vi har ju i prin­cip vux­it upp på mac­ken. Jag bör­ja­de job­ba här som 14-åring, sä­ger Ber­ra.

Som fran­chi­se­ta­ga­re har de in­te ägt själ­va mac­ken. Be­slu­tet att gö­ra om den till en au­to­mat­sta­tion togs allt­så av OKQ8 centralt.

Ber­ra bör­ja­de job­ba som hant­ver­ka­re ef­ter plug­get, men kom ef­ter tio år till­ba­ka till fa­mil­je­mac­ken. Först job­ba­de han och bro­dern Las­se för pap­pa Björn. Men år 2001 tog sö­ner­na över.

En rik­tig mack ska va­ra en knyt­punkt, tyc­ker Ber­ra.

– Vår mack har va­rit som en fri­ser­sa­long. Vi har många stam­mi­sar som kom­mer någ­ra gång­er i vec­kan och vi är väl­digt tje­nis med många. Det skvall­ras li­te. För många äld­re män­ni­skor är det dagens grej att gå ner och kö­pa tid­ning­en.

Ut­an­för kör nå­gon på en katt...

Nja, det kan Ber­ra in­te min­nas. Men visst har Ber­ra och Las­se sett en hel del bi­lar kroc­ka ut­an­för mac­ken som lig­ger i kors­ning­en Björ­kängs­vä­gen– Hud­ding­e­vä­gen. Den mest spek­ta­ku­lä­ra olyc­kan in­träf­fa­de på 80-ta­let. Ber­ra minns:

– Det var en last­bil som kom på Hud­ding­e­vä­gen som av miss­tag ha­de upp­fälld kran. Den bra­ka­de rakt in i den blå väg­skyl­ten som gick tvärs över vägen. He­la skyl­ten väl­te och bra­ka­de ner på vägen och lan­da­de på ta­ket till en bil med två tje­jer i. De kom in för att lå­na mynt­te­le­fo­nen ef­ter olyc­kan. Hon som kör­de sa att de ha­de haft ängla­vakt. Hon kör­de sin egen Re­nault 364 da­gar om året men ha­de den här da­gen lå­nat sin ral­ly­to­ki­ga pojk­väns bil med stört­bå­ge. Det var det som räd­da­de dem. An­nars ha­de de ga­ran­te­rat bru­tit nac­ken och dött bå­da två.

Vem är Roy och vem är Ro­ger?

– Ha­ha, nej det kan jag in­te sva­ra på. Men visst har det va­rit li­te som i Mac­ken. Det är ju jäv­ligt rö­rigt ibland. De le­tar ju he­la ti­den ef­ter en bil som är bor­ta. Det hän­de här ock­så. En kund läm­na­de en Saab här på hör­net. Men när vi skul­le kö­ra in den i verk­sta­den så var den plöts­ligt bor­ta. Någ­ra vec­kor se­na­re hit­ta­des den ba­ra någ­ra kvar­ter bort, på Råds­bac­ken. Det var en lat tjuv det!

I mån­dags blev mac­ken en au­to­ma­tisk tank­sta­tion. Men det in­ne­bär in­te slu­tet för brö­der­na Hul­tin. Sam­ma dag tar de över drif­ten av en Okq8-mack i Band­ha­gen.

FO­TO: HEN­RIK LINDSTEDT

MÅNGA MINNEN. Ber­til ”Ber­ra” Hul­tin blir sen­ti­men­tal när han tän­ker till­ba­ka på si­na 40 år på mac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.