FRAMGÅNGSRECEPT: ORD­NING OCH RE­DA

MO­BIL­FÖR­BUD OCH TYD­LI­GA MÅL NYCKELN TILL FRAM­GÅNG. Kon­cent­ra­tio­nen ökar när det in­te vi­bre­rar he­la ti­den.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - TRÅNG­SUND

För­ra läså­ret ha­de Trång­sunds­sko­lan tred­je lägst re­sul­tat i kom­mu­nen, ba­ra två av tre ni­or kla­ra­de god­känt i al­la äm­nen. Mo­bil­för­bud och tyd­li­ga mål fick dem på rätt spår.

För and­ra året i rad hö­jer Hud­dinges ni­on­de­klas­sa­re si­na re­sul­tat. Trång­sunds­sko­lan är det star­kast ly­san­de ex­emp­let. Där är det ord­ning och re­da och mo­bil­för­bud som lig­ger bakom fram­gång­en. I al­la fall om man tror sko­lans rek­tor.

Hud­dinges ele­ver får allt bätt­re snitt­be­tyg och allt fler kla­rar be­hö­rig­he­ten till gym­na­si­et. Trång­sunds­sko­lan är den sko­la där re­sul­ta­ten har ökat mest.

Läså­ret 2016/2017 ha­de sko­lan tred­je lägst re­sul­tat i kom­mu­nen med 214 i snitt­be­tyg och 67,5 pro­cent av ele­ver­na som kla­ra­de god­känt i al­la äm­nen. Ni­or­na som gick ut i vå­ras fick i snitt 237,6 i be­tyg och 84,7 kla­ra­de god­känt i al­la äm­nen.

– Jag är jät­te­glad såklart. Stu­di­e­ron har bli­vit bätt­re och att vi har styrt upp hur un­der­vis­ning­en ska be­dri­vas, sä­ger Alex­an­dra Pa­na­gi­o­ti­dou, rek­tor på sko­lan.

När hon tog över som rek­tor på sko­lan för un­ge­fär två år se­dan ha­de sko­lan pre­cis fått ett be­sök från Skol­in­spek­tio­nen och ha­de fått un­der­känt på sex punk­ter. De sat­te di­rekt in åt­gär­der för att öka trygg­he­ten och in­te minst för att ska­pa ord­ning i klass­rum­men.

Ser re­sul­ta­tet nu

Ar­be­tet de på­bör­ja­de då är det som ger re­sul­tat nu, tror rek­torn.

– Vi har ett myc­ket bätt­re fo­kus på kun­skaps­må­len än ti­di­ga­re. Vi har bland an­nat ar­be­tat med Hud­dinge kom­muns pe­da­go­gis­ka platt­form där det kol­le­gi­a­la lä­ran­det och stu­di­e­ro va­rit i fo­kus.

De har ock­så satt upp be­gräns­ning­ar för en­kä­ter ut­i­från och be­sök från or­ga­ni­sa­tio­ner. Vik­ti­gast är ar­be­tet i klass­rum­met, på­pe­kar hon.

När kloc­kan slår 08.00 en ti­dig ons­dag­mor­gon väl­kom­nar mat­te­lä­ra­ren Mats Da­ni­els­son klass 9B med en po­wer­point. På tav­lan pro­ji­ce­ras sju upp­ra­da­de punk­ter un­der ru­bri­ken ”Att kun­na till mat­te­pro­vet v. 41”.

Tyd­lig struk­tur

Som en del av ar­be­tet med att ska­pa stu­di­e­ro i trång­sunds­sko­lan har en tyd­lig lek­tions­struk­tur in­rät­tats

STRÄNG MEN BRA. ”Vå­ra lä­ra­re är stränga på ett bra sätt”, sä­ger Fe­de­ri­co Pri­vi­te­ra i 9B.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.