En av tio ni­or har tes­tat dro­ger

Allt fär­re ni­on­de­klas­sa­re i Hud­dinge har druc­kit al­ko­hol, men fler väl­jer att tes­ta nar­ko­ti­ka. Det vi­sar Hud­dinge kom­muns färs­ka ung­dom­sen­kät.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - HUD­DINGE Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­rik.lindstedt@di­rekt­press.se

I Hud­dinge kom­muns be­folk­nings­un­der­sök­ning för unga sva­rar 57 pro­cent av ni­on­de­klas­sar­na att de ald­rig har druc­kit al­ko­hol. Det är en ök­ning se­dan den för­ra jäm­för­ba­ra mät­ning­en gjor­des 2012. Då låg siff­ran på 47 pro­cent.

Flic­kor dric­ker mer än poj­kar. 53 pro­cent av flic­kor­na och 61 pro­cent av kil­lar­na har in­te druc­kit al­ko­hol.

Hud­dinge över snit­tet

Hud­dinges ung­do­mar dric­ker mer än snit­tet i öv­ri­ga lä­net.

I Stock­holmsen­kä­ten, som in­klu­de­rar al­la lä­nets kom­mu­ner ut­om Hud­dinge, Tä­by och Norr­täl­je, upp­ger 66 pro­cent av kil­lar­na och 59 pro­cent av tje­jer­na att de in­te dric­ker al­ko­hol.

Sam­ti­digt som dric­kan­det mins­kar ökar an­vän­dan­det av nar­ko­ti­ka.

Var ti­on­de ni­on­de­klas­sa­re har nå­gon gång tes­tat nar­ko­ti­ka. Det är nå­got fler än för­ra mät­till­fäl­let 2012 då 7 pro­cent sva­ra­de ja på frå­gan.

Den över­läg­set van­li­gas­te dro­gen är can­na­bis. Nio av tio av de som tes­tat dro­ger har tes­tat can­na­bis. 15 pro­cent av de som har tes­tat dro­ger har nå­gon gång an­vänt ko­ka­in el­ler am­fe­ta­min.

FO­TO: RO­LAND MAG­NUS­SON/MOSTPHOTOS

NEJ TACK! Allt stör­re del av Hud­dinges unga av­står från al­ko­hol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.