30 år av lo­kal konst fi­ra­des

För­ra hel­gen ra­da­de Hud­dinges al­la konst­nä­rer upp sig från Ful­lers­ta gård till Hud­dinge cent­rum för den tra­di­tio­nel­la 1000 me­ter långa ut­ställ­ning­en. Sam­ti­digt fi­ra­de Hud­dinge konst­närs­klubb 30 år.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - HUD­DINGE Text och fo­to: Hen­rik Lindstedt

Graf­fiti­må­lan­de barn, konst av gam­la da­tor­de­lar, gub­bar och gum­mor i ro­li­ga hat­tar, ron­dell­hun­dar ... ja, lis­tan kan gö­ras lång på allt som gick att se och upp­le­va un­der den år­li­ga ut­ställ­ning­en 1000 me­ter konst som hölls för­ra lör­da­gen.

En av de mest spän­nan­de fi­gu­rer­na jag träf­far på när jag tras­kar vägen fram längs ut­ställ­ning­en som lö­per från från Hud­dinge cent­rum till Ful­lers­ta gård är den lo­ka­la konst­nä­ren och Mar­cus Hä­ger.

– Jag an­vän­der allt möj­ligt som an­nars ham­nar på tip­pen och gör någon­ting vac­kert. En gam­mal bil­ra­dio, ett gra­fik­kort, da­tor­fläk­tar ...

– Om man skri­ver An­dy War­hol på den här skul­le den säl­ja för mil­jo­ner!

Konst­in­tres­se­ra­de trängs för att kom­ma fram till bor­den som står tätt längs med gång­vä­gen.

HKK fi­rar 30 år

1000 me­ter konst är ett be­vis på Hud­dinge konst­närs­klubbs ut­hål­lig­het.

För­e­ning­en har stång­ats för re­sur­ser och utrym­me för lo­kal Hud­ding­e­konst i 30 år nu. I år an­ord­na­de de åte­ri­gen den kilo­me­ter­långa ut­ställ­ning­en med stöd av Hud­dinge kom­mun. Det fi­ra­des såklart med en ut­ställ­ning som ha­de ver­nis­sage just i lör­dags.

– Ut­an oss skul­le det in­te ha fun­nits ett sam­lat syn­ligt konst­närs­liv i Hud­dinge, sä­ger Hå­kan Bull, ord­fö­ran­de i Hud­dinge konst­närs­klubb, HKK.

För­e­ning­en bil­da­des 1988 i sam­band med att Hud­dinge cent­rum bygg­des ut.

Det var konst­in­tres­se­ra­de po­li­ti­ker som kom med för­sla­get ef­tersom de be­höv­de en sam­tals­part­ner från kul­tur­li­vet. Men det var först 1996 som för­e­ning­en fick en egen lo­kal, när Hu­ge och Hud­dinge kom­mun gav dem stöd för att

kun­na flyt­ta in i gam­la Ful­lers­ta bio.

Svå­ra ti­der för konst­nä­rer

Se­dan dess har in­tres­set från kom­mun­po­li­ti­ker­na sval­nat, an­ser Hå­kan Bull.

Det bör­ja­de med att för­e­ning­en tving­a­des flyt­ta från bion då Hu­ges ägar­di­rek­tiv änd­ra­des och de bör­ja­de ta ut mark­nads­mäs­sig hy­ra från för­e­ning­en.

Kom­mu­nen gav dem dock till­gång till nya lo­ka­ler i Ful­lers­ta gårds fly­gel 2014. Men i sam­band med den nya kul­tur­po­li­ti­ken var för­e­ning­en även tvung­na att läg­ga ner is­skulp­tur­täv­ling­en i Hud­dinge cent­rum och den åter­kom­man­de skulp­turut­ställ­ning­en i Ful­lersta­par­ken.

– Förr i ti­den köp­te kom­mu­nen in lo­kal konst, nu finns in­te en så­dan bud­get. Man an­ser att det är gam­mal­dags och att kom­mu­nen in­te ska sam­la konst. Men det hand­lar in­te om att kom­mer­si­ellt age­ra konst­sam­la­re, det hand­lar om att stöd­ja lo­ka­la konst­nä­rer. Man pra­tar he­la ti­den om att stöt­ta små­fö­re­ta­ga­re, då glöm­mer man att även konst­nä­rer är små­fö­re­ta­ga­re och ent­re­pre­nö­rer. Kom­mu­nen bor­de bli bätt­re på att ta till­va­ra vår kom­pe­tens. Vi har mer kom­pe­tens än att må­la en tav­la att hänga på väg­gen.

KULTURKÄMPE. För att fi­ra HKK:S 30-års­ju­bi­le­um har den ti­di­ga­re ord­fö­ran­den Ol­le Mag­nus­son sam­man­ställt bil­der från klub­bens ut­ställ­ning­ar i en nyut­gi­ven bok.

OMPLACERING. Fri­da Kahlo som en da­tor­de­mon och Do­rot­hy från Troll­kar­len från Oz som en kom­mu­nis­tisk hjäl­tin­na. Eva-ca­mil­la Johansson Björsten sät­ter klas­sis­ka fi­gu­rer i nya sam­man­hang.

VIVE LA DIFFÉRENCE! ”Min konst är ab­strakt, du ser vad du vill se. När jag är i Pa­ris el­ler Lon­don får jag helt an­nan feed­back än här”, sä­ger André Ba­tis­ta.

UNGA TALANGER. Det som loc­ka­de den yngs­ta publi­ken var en works­hop i graf­fiti­konst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.