Byg­get i Mas­mo kan bör­ja

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

Nu har över 60 pro­cent av bo­stads­rät­ter­na i ett av de pla­ne­ra­de lä­gen­hets­hu­sen i Sol­ha­ga­par­ken i Mas­mo/ Vår­by haga bli­vit sål­da. Det in­ne­bär att fas­tig­hets­bo­la­get SHH bo­stad nu kän­ner sig tryg­ga att på­bör­ja bygg­na­tio­nen av ett förs­ta hus som to­talt om­fat­tar 86 lä­gen­he­ter.

Bygg­start var från bör­jan pla­ne­rat till förs­ta kvar­ta­let 2018.

Den lyc­ka­de för­sälj­ning­en har fått upp ögo­nen på fas­tig­hets­bo­la­get Bal­der, som har många and­ra fas­tig­he­ter i Vår­by. I vec­kan of­fent­lig­gjor­des att de kö­per upp 50 pro­cent av pro­jek­tet från NCC. I vec­kan blev det ock­så klart att Hud­dinge kom­mun ger Bal­der klar­tec­ken att på­bör­ja pla­ne­ring­en av en riv­ning och ny­bygg­nad av Vår­by gård cent­rum.

Fle­mings­berg är kanske in­te det häf­ti­gas­te nam­net el­ler sex­i­gas­te som en del sä­ger. Men vad ska man då sä­ga om Stock­holm South Bu­si­ness District. I dag kan man åt­minsto­ne sä­ga att man bor i ’Flem­pan’. Anders Ha­gan­der på Twit­ter.

FO­TO: SHH BO­STAD

BRF. Det förs­ta hu­set som ska byg­gas ska be­stå av 86 bostads­rät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.