C: Buss­lin­jen ska­dar in­te sko­gen

Södra Sidan Huddinge - - Åsikt & Debatt - Christi­an Ot­tos­son (C), Mil­jö­kom­mu­nal­råd Lars-gö­ran San­der (C), Kom­mun­full­mäk­ti­ge­re­pre­sen­tant

Ful­lers­ta fas­tig­hets­ä­gar­för­e­ning kri­ti­se­rar Cen­ter­par­ti­ets för­slag om att bred­da nu­va­ran­de väg ge­nom Göm­ma­rens na­tur­re­ser­vat med en tyst el­buss­lin­je.

Vi vill ge för­e­ning­en rätt i en sak. Be­last­ning­en på Åvä­gen i Ful­lers­ta är stor och vägen bygg­des in­te för dra­gens tra­fik­mäng­der. I stäl­let för att en­dast då och då läg­ga ny väg­be­lägg­ning be­hö­ver vi där­för ock­så gö­ra kol­lek­tiv­tra­fi­ken mer at­trak­tiv.

Vi vill an­vän­da ny tek­nik sam­ti­digt som vi för­enklar och för­kor­tar re­san mel­lan Hud­dinge sta­tion och Kung­ens kur­va. An­tal tu­rer ska ut­for­mas ef­ter be­ho­vet och ett stopp ska ock­så ske i na­tur­re­ser­va­tet för de som en­kelt vill kom­ma ut i na­tu­ren och här nju­ta nju­ta av tyst­na­den och den fris­ka luf­ten. Vi vill även gru­sa dagens stig från brand­vä­gen till Göm­ma­ren så att fler ska kun­na nju­ta av den otro­li­ga na­tu­ren. Då blir det lät­ta­re för al­la i fa­mil­jen att cyk­la och så­väl barn­vag­nar som rull­sto­lar kom­mer fram.

För­e­ning­en skri­ver att el­buss­lin­jen för­stör mil­jön. I själ­va ver­ket finns där re­dan en väg, som vi fö­re­slår ska bred­das. Bredd­ning­en mot­sva­rar en­dast 0,3 pro­mil­le av kom­mu­nens to­ta­la re­ser­vat­sy­ta.

För­e­ning­en skri­ver att el­buss­lin­jen skul­le hind­ra blå­ljustra­fik. Men re­dan i dag sak­nas plats för bå­de blå­ljustra­fik och gång/cy­kel/rid­ning. En bredd­ning skul­le in­ne­bä­ra bå­de en väg för el­buss och blå­ljus, samt en väg för gång/cy­kel/ rid­ning.

För­e­ning­en tror att el­buss­lin­jen skul­le mins­ka han­deln i Hud­dinge cent­rum. Kon­kur­ren­sen från and­ra cent­rum finns dock re­dan i dag och stäl­ler krav på ut­veck­ling av vårt i grun­den char­mi­ga cent­rum i Hud­dinge.

Cen­ter­par­ti­et går gär­na fö­re och be­mö­ter den kri­tik som vå­ra för­slag får. Med el­buss­lin­jen blir det en­kelt att gö­ra rätt: sam­ti­digt som fler kan kom­ma ut i na­tu­ren bin­der vi ihop två stads­kär­nor med en ut­släpps­fri och tyst el­buss­lin­je.

Kom­mu­nen är bäst i lan­det på na­tur­vård. Nu ser vi fram emot en fort­satt di­a­log med för­e­ning­en och and­ra om hur för­sla­get kan för­bätt­ras så att vi blir bätt­re på ut­släpps­fria och smi­di­ga trans­por­ter.

Nu får vi skör­da mer än 30 år av s k ef­fek­ti­vi­se­ring som i själ­va ver­ket är ned­mon­te­ring av ett sam­häl­le för al­la.

Mejl: hud­dinge@di­rekt­press.se Björn Thu­lin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.