Sim­hall för­bju­der vux­na att ha mo­bil

Mo­bi­len och pad­dan vid bas­säng­kan­ten me­dan bar­nen ba­dar? In­te i Hud­ding­e­hal­len. Där är skärm­ti­den nu­me­ra be­grän­sad till noll. ”För­äld­rar ska hål­la koll på si­na barn”, sä­ger sim­hal­lens chef.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Hen­rik Lindstedt

I bör­jan av 2016 drunk­na­de en femå­rig flic­ka i en sim­hall i Väst­man­land. Hen­nes mam­ma döm­des se­na­re i hov­rät­ten till vål­lan­de till an­nans död ef­tersom hon in­te ha­de haft uppsikt över sitt barn som in­te kun­de sim­ma.

Hän­del­sen fick många sim­hal­lar runt om i lan­det att re­a­ge­ra och in­fö­ra skärm­för­bud. Nu föl­jer även Hud­ding­e­hal­len ef­ter.

– Vi har märkt att vux­na som föl­jer med till sim­hal­len in­te har haft fo­kus på si­na barn och det som sker i bas­säng­en, ut­an mer på deras Ipads el­ler te­le­fo­ner, sä­ger Ma­lin Stock­haus Kei­lor, chef Hud­ding­e­hal­len.

Sim­hal­len har 285 000 be­sö­ka­re per år, varav många är barn och per­so­ner som in­te är sim­kun­ni­ga. Per­so­na­len på sim­hal­len kan omöj­li­gen ha uppsikt över al­la och det är in­te hel­ler deras an­svar, sä­ger Svens­ka liv­rädd­nings­säll­ska­pets ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Ka­rin Brand.

– Det finns fort­fa­ran­de en ut­bredd vill­fa­rel­se om att de som job­bar i sim­hal­len är där för att hål­la koll på al­la barn. Nej, det är in­te deras pri­mä­ra upp­gift. Det är för­äld­rar­na som ska hål­la koll på si­na barn. Men ty­värr är det all­de­les för van­ligt i dag med till­bud då för­äld­rar­na sut­tit upp­tag­na med läsplat­tor och mo­bi­ler el­ler till och med sut­tit i fi­ket, sä­ger hon.

Liv­rädd­nings­säll­ska­pet re­kom­men­de­rar att al­la för­äld­rar med ic­ke sim­kun­ni­ga barn läg­ger un­dan böc­ker, plat­tor och mo­bi­ler och har stän­dig ögon­kon­takt på si­na barn på stran­den och i sim­hal­len.

Smyg­fo­to ska för­hind­ras

Bad­gäs­ter­nas in­tegri­tet har ock­så vägts in i sim­hal­lens be­slut. Ma­lin Stock­haus Kei­lor vet in­te om nå­gon smyg­fo­to­gra­fe­ring el­ler -film­ning har skett. Men ge­nom att in­fö­ra ett för­bud kan even­tu­el­la in­ci­den­ter för­hind­ras.

– Ba­det är en na­ken mil­jö. Vi vill att man som gäst in­te ska ris­ke­ra att bli fo­to­gra­fe­rad mot sin vil­ja, sä­ger hon.

Sim­lä­ra­re un­dan­tag­na

Av prak­tis­ka skäl om­fat­tar för­bu­det in­te sim­lä­ra­re och in­struk­tö­rer.

– I vis­sa fall kan de be­hö­va kol­la på en spe­ci­fik tek­nik och då be­hö­ver de fil­ma i trä­nings­syf­te. Då fil­mas ba­ra den in­di­vi­den och in­te fritt i bas­säng­en.

Huddingedirekt har frå­gat de två and­ra sim­hal­lar­na i Hud­dinge om de har ett lik­nan­de för­bud. I Sko­gås­hal­len har de in­te ett di­rekt för­bud. Vår­by­hal­len har in­te åter­kom­mit med svar.

Det finns fort­fa­ran­de en ut­bredd vill­fa­rel­se om att de som job­bar i sim­hal­len är där för att hål­la koll på al­la barn.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

UPPSIKT. För­äld­rar som in­te kan sli­ta blic­ken från si­na mo­bi­ler är en fa­ra för si­na barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.