Brand­far­ligt bygg­fusk i hög­hus

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­rik.lindstedt@di­rekt­press.se

I tio år har hy­res­gäs­ter­na i Hu­ges hög­hus på Klockarvä­gen bott i po­ten­ti­ellt brand­far­li­ga hus.

Hu­sens fa­sa­der innehåller bränn­bar cell­plast, som en­ligt Hu­ge har byggts in ut­an deras vet­skap.

– Jag blev jät­te­o­ro­lig ef­ter bran­den i Gre­en­fell To­wer, sä­ger en hy­res­gäst.

Hy­res­gäs­ter­na i fem hög­hus på Klockarvä­gen har i tio års tid bott i po­ten­ti­ellt brand­far­li­ga hus. Hu­ge bo­stä­der har näm­li­gen in­te haft koll på att de re­la­tivt ny­bygg­da hu­sens fa­sa­der innehåller det bränn­ba­ra ma­te­ri­a­let cell­plast. Det var TV4 Ny­he­ter först med att rap­por­te­ra.

Cell­plast är in­te ett ovan­ligt ma­te­ri­al i fa­sa­der, men det mås­te va­ra ut­fört på rätt sätt för att va­ra sä­kert. Nu ut­re­der Sö­der­törns brand­för­svars­för­bund och Hu­ge bo­stä­der den po­ten­ti­el­la brand­ris­ken.

– När man har bränn­bart ma­te­ri­al som cell­plast i en fa­sad så finns det en risk för brand­sprid­ning på ut­si­dan av hu­set. Men det finns lös­ning­ar på fa­sa­der där bränn­ba­ra ma­te­ri­al in­går. Nu ska Hu­ge re­do­vi­sa hur de ska få till bra och säk­ra bo­en­de­mil­jö­er, sä­ger Lars-gö­ran Udd­holm, brand­chef på Sö­der­törns brand­för­svars­för­bund.

Räd­da ef­ter Lon­don­brand

Re­dan som­ma­ren 2017 bör­ja­de Hu­ges hy­res­gäs­ter på Klockarvä­gen miss­tän­ka att deras hus var di­rekt far­li­ga. Det bör­ja­de med att de hit­ta­de spric­kor i fa­sa­den och blev oro­li­ga för mögel. När de bad Hu­ge åt­gär­da pro­ble­met fick de ve­ta att det in­te fanns nå­gon risk för mögel, ef­tersom fa­sa­den är ”helt i be­tong med cell­plast och puts ut­an­på”.

”Blev jät­te­o­ro­lig”

Hy­res­gäs­ter­na ha­de sett rap­por­te­ring­en om när hög­hu­set Gre­en­fell To­wer i Lon­don slu­ka­des av lå­gor, en brand som or­sa­ka­de 72 män­ni­skors död. Gre­en­fell To­wer var iso­le­rat med cell­plast.

– Jag blev jät­te­o­ro­lig. Vi hin­ner in­te ut om det bör­ja brin­na, sä­ger en av de bo­en­de som vill va­ra ano­nym.

När hy­res­gäs­ter­na på­ta­la­de det­ta åter­kom Hu­ge med bygg­hand­ling­ar som sa att fa­sa­den en­dast ha­de cell­plast i soc­keln (hus­grun­den). Det­ta vi­sa­de det kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get även med en bild från en prov­borr­ning i fa­sa­den.

Gav in­te upp

Men hy­res­gäs­ter­na gav in­te upp. Ef­ter att de ha­de kri­gat för sin rätt i ett år gjor­des yt­ter­li­ga­re en prov­borr­ning med hjälp av Sö­der­törns brand­för­svars­för­bund. Den vi­sa­de att fa­sa­den myc­ket rik­tigt innehåller ett 10 cen­ti­me­ter tjockt la­ger cell­plast ut­an­på be­tong­en.

– Om det är de som har byggt som lu­rat sin upp­drags­gi­va­re el­ler om det är upp­drags­gi­va­ren som gjort det här med­ve­tet kan vi in­te sva­ra på just nu. Det är näs­ta steg, sä­ger Lars-gö­ran Udd­holm.

Mås­te in­te eva­ku­e­ra

Trots att ut­red­ning­en av brand­sä­ker­he­ten in­te är klar sä­ger Hu­ge att de bo­en­de kan kän­na sig säk­ra.

– Vi ser all­var­ligt på att bygg­hand­ling­ar­na in­te stäm­mer över­ens med verk­lig­he­ten. Men un­der­sök­ning­en har be­dri­vits av bran­d­ex­per­ter som sä­ger att fa­sa­der­na upp­fyl­ler reg­ler­na för brand­sä­ker­het, sä­ger Cristi­na Gon­za­les-pons, press­an­sva­rig på Hu­ge bo­stä­der AB.

En­ligt Hu­ge är iso­le­ring­en mel­lan vå­ning­ar­na och runt fönst­ren i ett an­nat, obränn­bart ma­te­ri­al. Be­tong­en mel­lan lä­gen­he­ten och fa­sa­den ska ock­så hind­ra att en brand i en lä­gen­het spri­der sig.

– Nu in­vän­tar vi un­der­sök­ning­en. Vi­sar den att vi be­hö­ver åt­gär­da nå­got så kom­mer vi att gö­ra det.

Hur vet ni att in­te fler hus är fel­kon­stru­e­ra­de?

– I dags­lä­get kan jag in­te sva­ra på om fler hus har sam­ma typ av fa­sad. Vi har dock in­te sär­skilt många hus som är bygg­da un­der sam­ma tid, på 2000-ta­let, då den här fa­sad­kon­struk­tio­nen var van­ligt fö­re­kom­man­de, sä­ger Cristi­na Gon­za­les-pons.

FOTO: PRI­VAT

PROV­BORR­NING. Med hjälp av Sö­der­törns brand­för­svars­för­bund gör Hu­ge en and­ra prov­borr­ning i hu­sens fa­sa­der.

Lars-gö­ran Udd­holm.

Cristi­na Gon­za­les-pons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.