Kil­lar­na stängs ute – av en an­led­ning

GLAD. Hud­dinge får ett hoc­key­gym­na­si­um för tje­jer i höst. Ett vik­tigt steg för spor­ten och jäm­ställd­he­ten!

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge - HEN­RIK LINDSTEDT Re­por­ter Pra­ta med mig! hen­rik.lindstedt@ di­rekt­press.se

Var­för får in­te vi kill­kväl­lar? Fuck tjej­k­väll...”

De bitt­ra or­den kom från en ung kil­le ut­an­för fri­tids­går­den i Fle­mings­berg. Se­dan någ­ra vec­kor är en­dast tje­jer tillåt­na på tis­da­gar­na. För ung­doms­le­dar­na bakom sats­ning­en är det en­kelt att sva­ra på frå­gan. Fri­tids­går­den do­mi­ne­ras re­dan av kil­lar. Tje­jer vå­gar in­te kom­ma dit, vå­gar in­te ta plats. Det är en själv­klar­het att man ska ska­pa ut­rym­me för tje­jer­na, men det ska­par ound­vik­li­gen en back­lash.

Vad hän­der med de där kil­lar­na när de i bit­ter­het får vän­da i dör­ren?

”I Vår­by gård sa någ­ra kil­lar att om de in­te får hänga på ung­doms­går­den så hänger de i cent­rum”, sa­de Bren­da Chepng­e­no, en av le­dar­na som ock­så medger att det skär i hjär­tat att stänga dem ute.

För må­let är ju själv­klart in­te att ska­pa se­pa­ra­ta rum för kil­lar och tje­jer, där kil­lar­na är för­pas­sa­de till att hänga i cent­rum och tje­jer­na får va­ra in­ne i vär­men.

Må­let är att kil­lar­na ska kun­na kom­ma till­ba­ka. Men då mås­te vi ock­så på nå­got sätt lä­ra kil­lar att um­gås så att tje­jer får ta plats.

Som Bren­da sä­ger: ”Det kan hand­la om en så li­ten grej som att en kil­le sä­ger till en tjej ’ey, kom spe­la Fi­fa’”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.