So­ci­al­de­mo­kra­ter­na hit­tar in­te till Björ­kängs­hal­len

Var lig­ger egent­li­gen Björ­käng­ens IP? Den frå­gan stäl­ler sig So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Hud­dinge som nu vill skyl­ta om så att fler hit­tar till Huddinges id­rotts­hal­lar.

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter - HUD­DINGE Hin­ken Lindstedt

Har du ir­rat bort dig på väg till Björ­kängs­hal­len nå­gon gång?

Om du är från Hud­dinge så kanske du har lärt dig med ti­den. Men för all publik som kom­mer och ska he­ja på sitt lag på bor­ta­plan i Hud­dinge IK:S ishall är det in­te det enk­las­te.

Det är näm­li­gen in­te skyl­tat till hal­len.

Det har So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Hud­dinge upp­märk­sam­mat:

skri­ver par­ti­et i ett press­med­de­lan­de.

Par­ti­et vill även för­bätt­ra skylt­ning­en till Stor­torps­hal­len och Hud­ding­e­hal­len. På kväl­lens mö­te i kul­turoch fri­tids­nämn­den kom­mer par­ti­et fö­re­slå att ge för­valt­ning­en ett så­dant upp­drag.

– So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill stär­ka Huddinges för­e­nings­liv. Att ha en tyd­lig och upp­da­te­rad skylt­ning till kom­mu­nens id­rotts­an­lägg­ning­ar skul­le bi­dra till att upp­nå den mål­sätt­ning­en, sä­ger Le­ne­fors.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

TRYGG­HET. Lands­ting­et vill gå vi­da­re med den trygg­hets­sats­ning som det har be­slu­tats om i bud­ge­ten för SL 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.