Tjej­jou­ren blir jour även för kil­lar

Hud­dinge har länge haft Kvin­no- och Tjej­jou­ren – men ald­rig en jour för kil­lar. In­te för­rän nu. Kraft­by­rån är en ny ung­dom­s­jour för al­la unga Hud­dinge­bor.

Södra Sidan Huddinge - - Huddinge - Hen­rik Lindstedt

Än så länge har Kraft­by­rån ba­ra hun­nit star­ta ena be­net av sin verk­sam­het, stödchat­ten som är öp­pen var­je ons­dag mel­lan 18 och 20. Men fram­ö­ver hop­pas för­e­ning­en även ta sig ut till sko­lor­na.

De som har star­tat Kraft­by­rån har ti­di­ga­re job­bat på Kvin­no- och Tjej­jou­ren i Hud­dinge och va­rit ute på sko­lor för­ut.

– Vi vill pra­ta om det kö­na­de vål­det. Men som tjej­jour möt­te vi ibland mot­stånd, ”var­för ska ni som tjej­jour pra­ta med kil­lar?” Det här är in­te en frå­ga som ba­ra rör tje­jer, sä­ger Ca­mil­la Skytt­man, en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na.

Att pra­ta kö­nat våld med barn och unga har ock­så mött mot­stånd från lä­ra­re och för­äld­rar.

– Men vi vet att det fö­re­kom­mer våld även i re­la­tio­ner mel­lan 14-åring­ar, sä­ger hon.

Hur pra­tar man med barn om så­dant våld?

– Man kan pra­ta om den bild av sex­u­a­li­tet de får från po­pu­lär­kul­tur och porr. Poj­kar är i snitt 11,2 år när de tit­tar på porr för förs­ta gång­en. Det är in­nan de har sin förs­ta sex­u­al­kun­skap. Det blir deras sex­u­al­kun­skap.

Al­la som en­ga­ge­rar sig i Kraft­by­rån ar­be­tar ide­ellt. De hop­pas snart kun­na in­le­da sam­tal med kom­mu­nen om ett idébu­ret of­fent­ligt part­ner­skap.

KRAFT­BY­RÅN. Från väns­ter: Jo­se­fi­ne Hög­ström, Ma­lin Pers­son, Ka­rin Freijd, Ca­mil­la Skytt­man och Jo­se­fi­na Marklund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.