LÖR­DAG 13 OKTOBER

Södra Sidan Huddinge - - På Gång -

Skär­hol­mens Konst­för­e­ning vi­sar konst av Ka­rin Bro­din (född 1926) på bib­li­o­te­ket i Skärholmen. Ut­ställ­ning­en på­går till och med 2 no­vem­ber. Ka­rin vi­sar val­da de­lar av sin konst, som hon må­lat un­der sitt långa konst­närs­liv. Hen­nes konst kret­sar runt na­tu­ren och vi­sar ock­så hen­nes mil­jö­en­ga­ge­mang. Till vis­sa mål­ning­ar har Ka­rin skri­vit eg­na dik­ter. Tid: 13.00 Plats: Skär­hol­mens bib­li­o­tek Från 15 år. Bil­jett­pris 50 kro­nor. Tid: 18.15 Plats: Skä­ris­bi­o­gra­fen

En ut­ställ­ning om hur nar­ko­ti­ka på­ver­kar mil­jö, sam­häl­len och män­ni­skor. De som an­vän­der nar­ko­ti­ka hjäl­per den grova or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­ten att för­stö­ra vå­ra sam­häl­len. På­går till och med 19 oktober. Kloc­kan 18.00: Fö­re­läs­ning med Erik Leijon­marck. Tid: 8.00 till 18.00 Plats: Hall­un­da Fol­kets hus Väl­kom­men till mö­te med SPF Se­ni­o­rer­na Skärholmen. Ro­zi­ta Au­er be­rät­tar om Bränn­vinskung­en som star­ta­de vin- och sprit­fa­bri­ken på Rei­mers­hol­me. In­for­ma­tion om bo­stads­tillägg. Kaf­fe­ser-ve­ring med hem­ba­kat bröd och lot­te­ri. Pen­sio­nä­rer som kan va­ra in­tres­se­ra­de av att bli med­lem­mar är ock­så väl­kom­na att del­ta. Tid: 13.30 Plats: Svens­ka Kyr­kans för­sam­lings­sal, Skärholmen Konst­nä­ren Ser­gio Sil­va stäl­ler ut. Am­bas­sa­dör José Be­raún Araní­bar från pe­ru­ans­ka am­bas­sa­den in­vi­ger ut­ställ­ning­en kloc­kan 13.00. Tid: 12.00 till 16.00 Plats: Gal­le­ri Lyk­tan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.