Bygg­pris till om­strid­da ”sko­lan ut­an klass­rum”

Skräckex­em­pel på en flum­sko­la som har gått för långt el­ler ett pe­da­go­giskt mäs­ter­verk? Nu har Hud­dinge­bor­na ut­sett Glömsta­sko­lan till vin­na­re av Huddinges bygg­nads­pris.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - GLÖMSTA Henrik Lindstedt

Glömsta­sko­lan har väckt myc­ket upp­stån­del­se se­dan den bygg­des 2016, ef­tersom den in­te har någ­ra tra­di­tio­nel­la klass­rum.

Istäl­let stu­de­rar ele­ver­na i så kal­la­de hem­vis­ter, en års­kurs i var­je hem­vist (sko­lan har hel­ler in­te fas­ta klass­upp­del­ning­ar). En hem­vist är ett klus­ter av klass­rum, grupp­rum och en li­ten am­fi­te­a­ter. Klass­rum­men har en bland­ning av bord och sto­lar, sac­ko­säc­kar och öpp­na gol­vy­tor.

– Många vux­na väl­jer att job­ba hem­i­från i dag. Hur of­ta väl­jer de den hårda köks­sto­len? Jag har verk­li­gen le­tat, men jag har in­te hit­tat nå­gon forsk­ning som sä­ger att öro­nen fun­ge­rar bätt­re för att rum­pan sit­ter på en stol, sä­ger sko­lans rek­tor Mag­nus Blixt.

In­för sko­lans invigning val­de Hud­ding­edi­rekt att kal­la Glömsta­sko­lan "sko­lan ut­an klass­rum". Ar­ti­keln fick myc­ket upp­märk­sam­het och kal­la­des bland an­nat av Dn­jour­na­lis­ten Vik­tor Bart­h­kron för "pe­ak flum­sko­la".

"Pa­te­tisk kritik"

– Ru­bri­ken var kanske in­te så väl vald, vi har ju rum för un­der­vis­ning. Men sam­ti­digt är kri­ti­ken li­te pa­te­tisk. De som kri­ti­se­rar har ju in­te va­rit här.

Många har ock­så hyl­lat sko­lan och in­tres­se­rat sig för dess uni­ka pe­da­go­gis­ka idéer. I vec­kan fick sko­lan sitt hund­ra­de stu­die­be­sök och be­sö­ken har kom­mit från he­la värl­den.

Sko­lan har dess­utom valt att ha stå­bord i mat­sa­len.

Nu har Glömsta­sko­lan ut­setts till vin­na­re av Huddinges bygg­nads­pris. Glömsta­sko­lan fick en tred­je­del av de drygt 2000 rös­ter som kom­mit in på de fem bi­dra­gen.

– Det är jät­te­kul, det är ju en väl­digt läc­ker bygg­nad. Många som kom­mer hit sä­ger "wow, värs­ta Gug­gen­heim­mu­se­et". Men den är mer än häf­tig ar­ki­tek­tur, den är funk­tio­nell för ele­ver­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.