Natt­vand­ra­re lug­nar Flem­pan

Natt­vand­ring har kom­mit igång och inga all­var­li­ga in­ci­den­ter har rap­por­te­rats. Den se­nas­te må­na­dens oro­lig­he­ter i Fle­mings­berg ver­kar ha lagt sig.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - FLE­MINGS­BERG An­na Sjögren, Henrik Lindstedt

På mind­re än en må­nad blev tre unga kil­lar skjut­na i Fle­mings­berg och cen­tra­la Hud­dinge. En kväll un­der sam­ma pe­ri­od spräng­des en hand­gra­nat ut­an­för ung­doms­går­den i Vi­sätt­ra. Men nu har lä­get bli­vit lug­na­re, en­ligt kom­mu­nen och po­li­sen.

– Lä­get är be­tyd­ligt lug­na­re nu. Oro­lig­he­ter­na vi ha­de har däm­pats till en be­tyd­ligt mer nor­mal ni­vå även om de in­te är över och bor­ta, sä­ger Man­ne Jöns­son, om­rå­des­chef för Hud­dinge­po­li­sen.

– Det är en följd av att vi på po­li­sen och kom­mu­nen ar­be­tar till­sam­mans.

Kom­mu­nen har satt in ex­tra myc­ket per­so­nal i om­rå­det ef­ter hän­del­ser­na. De se­nas­te hel­ger­na har sex–åt­ta an­ställ­da från so­ci­al­tjäns­ten och kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en natt­vand­rat.

– Vi har haft folk ute var­je helg nu och kom­mer ha det ett par hel­ger till. Vi har lyc­kats få med någ­ra nya natt­vand­ra­re nu ock­så. Al­la upp­le­ver att det har bli­vit lug­na­re i om­rå­det. De som va­rit ute och natt­vand­rat har be­mötts jät­te­bra. Vux­na de har mött ute har tyckt det och det har även ung­do­mar, sä­ger Ca­ta­ri­na Kloc­ke­rud, sä­ker­hets­sam­ord­na­re på Hud­dinge kom­mun.

Än så länge har kom­mu­nen fo­ku­se­rat på kort­sik­ti­ga lös­ning­ar, men nu bör­jar det bli lä­ge att dis­ku­te­ra vad som ska gö­ras på lång sikt, sä­ger hon. För­stärkt po­lisnär­va­ro Ef­ter de förs­ta skjut­ning­ar­na och hand­gra­na­ten som ex­plo­de­ra­de in­led­de po­li­sen en sär­skild in­sats och kal­la­de in för­stärk­ning från and­ra po­lis­di­strikt. Den för­stärk­ta när­va­ron kom­mer att fort­sät­ta ett tag till, en­ligt Man­ne Jöns­son.

– Och Fle­mings­berg är ett stän­digt be­vak­nings­om­rå­de för oss om än in­te rik­tigt i sam­ma ut­sträck­ning som nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.