Mammorna föd­de en vil­ja till för­änd­ring

Södra Sidan Huddinge - - Hej - VEC­KANS KÄNS­LA HENRIK LINDSTEDT Re­por­ter Pra­ta med mig! henrik.lindstedt@ di­rekt­press.se

Nå­got hän­de i mån­dags. Nå­got nytt, nå­got som in­gju­ter hopp. Det kän­des i luf­ten i den full­sat­ta au­lan på Rö­da kor­set i Skär­hol­men.

För­äld­rar från Fitt­ja, Vår­by och Skär­hol­men, ak­ti­vis­ter, jour­na­lis­ter, po­li­ti­ker, ton­år­skil­lar. Al­la ha­de sam­lats för att lyss­na på mammorna ur Alex­an­dra Pa­sca­li­dous nya bok be­rät­ta om hur det är att va­ra just mam­ma i or­ten.

Tå­rar­na och sor­gen över skjut­na sö­ner, brö­der och vän­ner för­de oss sam­man. Två av kvin­nor­na be­rät­ta­de om da­gen de för­lo­ra­de si­na barn. Luf­ten vi­bre­ra­de.

När unga män­ni­skor skjuts till döds är det lätt att tap­pa hop­pet. El­ler att pe­ka fing­er. Po­li­sen gör in­te sitt jobb, so­ci­al­tjäns­ten vet in­te vad de gör, var är för­äld­rar­na? Det var in­te det som hän­de nu.

Er­fa­ren­he­ter och ar­gu­ment stöt­tes och blöt­tes och sor­gen vän­des till kamp. För att stop­pa vål­det mås­te gam­la strids­lin­jer lö­sas upp och nya sam­ar­be­ten in­le­das.

När ton­år­skil­lar­na, mammorna och po­li­ti­ker­na gick ut ur sa­len gjor­de de det med en vil­ja att över­sät­ta si­na ge­men­sam­ma er­fa­ren­he­ter till ak­tion. En namn­lis­ta fyll­des till bred­den. Ett nytt brett ini­ti­a­tiv mot vål­det var ska­pat.

Läs he­la re­fe­ra­tet på näs­ta upp­slag.

HOPP­FULL. Idéer och vil­jan att för­änd­ra den död­li­ga vålds­spi­ra­len finns. Läs en­kätsva­ren här in­till och in­spi­re­ras. Gör nå­got.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.